ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POJĘCIE WOLNOŚCI W KATOLICKIEJ NAUCE SPOŁECZNEJ
Marek Wódka 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Wódka   

Marek Wódka, Instytut Socjologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: marek.wodka@kul.pl, tel. 81 445-33-27
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):17–22
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wolność jest jedną z głównych wartości eksplorowanych na gruncie katolickiej nauki społecznej. Należy ona do natury człowieka i jest sposobem jego egzystencji. Konkretyzuje się ona we wszystkich subsystemach życia społecznego człowieka, a wiec w obszarze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Człowiek korzystając z wolności jest w stanie rozwijać się integralnie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest operacjonalizacja kategorii wolność w katolickiej nauce społecznej. Autor w tym celu przedstawia usystematyzowany historycznie spór ideologiczny Kościoła katolickiego z liberalizmem oraz przedstawia pozytywne ujęcie wolności, jako ważnej kategorii w katolickiej nauce społecznej. Przyjęta w opracowaniu metoda odpowiada formie krystalizowania się stanowiska katolickiego wobec wartości, jaką jest wolność. Autor artykuły zawęża jej ujęcie głownie do obszaru społeczno-gospodarczego, co podyktowane jest naturą dyscypliny naukowej, w której paradygmacie eksplorowany jest problem badawczy
 
REFERENCJE (13)
1.
Bogunia-Borowska, M. (2015). Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa. [Life in a good society. Values as the foundation of a good society]. In: M. Bogunia-Borowska (Ed.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości [Foundations of a good society. Values] pp. 13-45. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
2.
Dylus, A. (2016). Gospodarka perspektywie etycznej i religijnej [Economy from ethical and religious perspectives]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 
3.
Fel, S. (2016). Prawa człowieka [Human rights]. In: S. Janeczek, A. Starościc (Eds), Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego [Ethics. Part 2. Philosophical ethics of a fulfilling life] pp. 495-520. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 
4.
Friedman, M. (2008). Kapitalizm i wolność [Capitalism and freedom], Gliwice: Wydawnictwo „Helion”.
 
5.
Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom, Chicago – London: University of Chicago Press.
 
6.
Hayek, F.A. (1976). The Constitution of Liberty, London: Routledge & Kegan Paul.
 
7.
Hułas, M. (2014). Wobec „moralności kamieni”. Franciszka J. Mazurka polemika z liberalizmem” [Faced with the “morality of stones”. Franciszek J. Mazurek’s polemic with liberalism]. In: S. Fel, M. Wódka (Eds.), Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce [Dignity of the person in society and economy] pp. 51-82. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Kowalczyk, S. (1999). Filozofia wolności. Rys historyczny. [The philosophy of freedom. A historical overview]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
9.
Mazurek, F.J. (1996). Czy możliwy jest „liberalizm katolicki”? [Is “Catholic liberalism” possible?]. Roczniki Nauk Społecznych 24(1): 209-246.
 
10.
Fel, S. (1994). Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego [Oswald von Nell-Breuning’s concept of social order]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
11.
Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna [Catholic social teaching]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
12.
Krajewski, R. (2014), Wolność [Freedom]. In: E. Gigilewicz (Ed.), Encyklopedia Katolicka, yol. 20 (892-892). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
13.
Wódka, M. (2015). Między moralnością kamieni a prawami człowieka [Between the “morality of stones” and human rights]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081