ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW WSI STARA KORNICA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.adamowicz@pswbp.pl, tel. 81 344-99-05.
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):23–33
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiotem pracy jest ocena sposobu i siły oddziaływania różnych rodzajów mass mediów na decyzje podejmowane przez ludzi i na funkcjonowanie społeczności wiejskiej. Szczególnym celem pracy jest ocena oddziaływania środków masowego przekazu na decyzje mieszkańców w sferze ekonomicznej, edukacyjnej, w sferze kultury i rozrywki. Praca zawiera część teoretyczną napisaną przy wykorzystaniu literatury i część empiryczną napisaną przy wykorzystaniu badań ankietowych 100 osobowej populacji mieszkańców odwiedzających urząd gminy. Badania potwierdziły przyjęte hipotezy o powszechnym wykorzystaniu różnych mass mediów dla pozyskania informacji przydatnych dla celów zakupowych, edukacyjnych i kulturalnych. Z badań wynika, że mieszkańcy mają wartościujący, często krytyczny, stosunek do wiarygodności informacji przekazywanych przez mass media.
 
REFERENCJE (19)
1.
Chwaszcz, J., Pietruszka, M., ks. Sikorski, D. (2005). Media. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
2.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 
3.
Dembowska, M. (red.) (1979). Słownik terminologiczny informacji naukowej. Warszawa: PWN.
 
4.
Dobek-Ostrowska, B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum.
 
5.
Flis, R., Sztuk, J., Mazurek-Kucharska, B., Kuciński, J. (2009). E-usługi – definicja i przykłady. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
6.
Głombiowski, K., Świderski, B., Więckowska, H. (red). (1976). Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
7.
Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 
8.
Krzysztofek, K., Szczepański, M. S. (2005). Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Mituś-Nowak, K. (2004). Użytkownik informacji - ogólny zarys teorii i rozwoju problematyki badawczej. FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1/2.
 
11.
Nicholas, D. (2001). Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
12.
Olesiński, J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: PWE.
 
13.
Próchnicka, M. (2004). Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wyd. UJ.
 
14.
Szczechura, K. (1998). Użytkownicy informacji: zarys problematyki. W: E. Ścibor, Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
15.
Szulczewski, M. (1979). Informacja społeczna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
16.
Świgoń, M. (2006). Bariery informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
17.
Urban, B. (2005). Potrzeby informacyjne: klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej. W: Dacko-Pikiewicz Z., Chmielarska M. (red.) Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy: Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 
18.
Wódkowski, A., Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 
19.
Zańko, J. (2017), Wpływ mass mediów na życie mieszkańców wsi stara Kornica, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081