PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZNACZENIE INSTYTUCJI RODZINY W ŻYCIU OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ŚWIETLE STANU BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paulina Wolińska   

Paulina Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: paulinabobrek@gmail.com, tel.: 81 445 41 01
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):62–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa instytucja rodziny w życiu skazanych na karę pozbawienia wolności. Uwaga zostanie skoncentrowana na wpływie środowiska rodzinnego na zachowanie i postępowanie skazanego w okresie „przedwięziennym”, „więziennym” i „powięziennym”. W opracowaniu została podjęta próba wyłonienia fundamentalnej wartości w życiu więźniów, jaką jest instytucja rodziny. Niniejszy artykuł został opracowany przy pomocy metody: analityczno-syntetycznej. W opracowaniu przyjęta została perspektywa psychospołeczna, która odnosi się do rozważania kategorii aksjologicznej omawianej grupy społecznej, a także z punktu widzenia badacza. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rodzina odgrywa zasadniczą rolę w życiu skazanych, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że bywa inaczej. Utrzymywanie więzi rodzinnych daje skazanym poczucie, że mają do kogo wracać po odbyciu kary pozbawienia wolności.
 
REFERENCJE (17)
1.
Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Dyczewski L. (2003), Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
3.
Giddens A. (2004), Socjologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Gorzelak P. (2001), Wpływ rodziny na sposób adaptacji młodocianych więźniów w areszcie śledczym na podstawie spotkań organizowanych przez administracje aresztu śledczego z rodzinami, W: L. Lubicki (red.) Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej. Wyd. ZK, Włocławek, s. 71-82.
 
5.
Krygier M. (2006), Wartości uniwersalne w życiu osób skazanych. Pedagogika Pracy, nr 49, s. 145-146.
 
6.
Majkowski W. (1999), Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne. Wyd. Księży Sercanów, Kraków.
 
7.
Mazur E. (2008), Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępczych dorosłych skazanych, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 161-168.
 
8.
Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem. Wyd. Naukowe Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań.
 
9.
Pol J. (2008), Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 141-147.
 
10.
Rembowski J. (1979), Rodzina w świetle psychologii. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
11.
Sakowicz T. (2006), Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
12.
Stańdo-Kawecka B. (2006), Pukanie do celi. Forum Penitencjarne, nr 1, s. 11.
 
13.
Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej? Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
14.
Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny. Wyd. PWN, Warszawa.
 
15.
Wiszniewska E. (2008), Rola rodziny w readaptacji byłych więźniów, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 185-195.
 
16.
Żywucka-Kozłowska E. (2008), Naznaczeni, odtrąceni, wykluczeni... Kilka uwag o społecznej sytuacji osób opuszczających zakłady karne, W: J. Nowak (red.), Meandry wykluczenie społecznego. Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa, s. 113-126.
 
17.
Metodyka pracy ze skazanymi, w: http://docs.google.com, (data dostępu: 27.02.2011).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081