PL EN
REVIEW ARTICLE
Reform of community psychiatry in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 
 
Submission date: 2023-01-17
 
 
Final revision date: 2023-02-19
 
 
Acceptance date: 2023-03-23
 
 
Publication date: 2023-04-11
 
 
Corresponding author
Bożena Zdebko   

Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, AL.Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):20-36
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article aims to present the changes taking place in the organization of community psychiatric care in Poland Material and methods: Review of the literature on the subject, participation in the conference Results: Collected information and observation they allow for deep reflection concerning the introduced changes in the reform of psychiatry in Poland Conclusions: Present in the summary
 
REFERENCES (26)
1.
Bartoszewski-Niziołek, M., Olszewski, B. H. (2022), Rola i funkcjonowanie Asystentów Zdrowienia (Ex-In) w środowiskowym modelu opieki psychiatrycznej, Warszawa: Konferencja UKSW.
 
2.
Biechowska, D., Cechnicki, A., Godyń, J., Balicki, M., Wciórka, J., Ciuńczyk, I., Galińska-Skok, B. (2021), Centra Zdrowia Psychicznego. Wstępna ocena procesu wdrażania modelu pilotażowego. Psychiatria Polska 56(2), 205-216.
 
3.
Brinkerhoff, J. M. (2006), Ramy definicyjne partnerstwa pomiędzy sektorem rządowym a organizacjami non-profit, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora-wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 89-90.
 
4.
Depukat, A. (2020), Optymalizacja modelu organizacji świadczeń psychiatrycznych dla województwa, praca doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, s.54-55.
 
5.
Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, (2012), Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, Bruksela, 28-29.
 
6.
Kaszyński, H.,(2004), Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 20-21.
 
7.
Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Warszawa 2021, s. 276.
 
8.
Meder, J. (2004), Psychiatria środowiskowa, Psychiatria w Praktyce Ogólnopolskiej, Warszawa 4(3), 119-124.
 
9.
Pietrzykowska, B., (2011), Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 605-617.
 
10.
Psychiatria Środowiskowa, (2021), Biuletyn edukacyjny Nr 1, Kielce: Fundacja PEStka, 15-17.
 
11.
Report on the Royal Commission on Mental Illness and Mental Deficiency. London: Ministry of Health, (1957).
 
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022(Dz. U. 2017 poz. 458).
 
13.
Shahrokh, N. C., Hales, R. E. (2009), Amerykański Słownik Psychiatryczny, Wrocław, 144.
 
14.
Skiba, W., Siwicki, D. (2021), Deinstytucjonalizacja psychiatrii w Polsce- dwie ścieżki, jeden cel. Wrocław, 57-58.
 
15.
Stowarzyszenie na Tak, (2021), Moja Sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Poznań, 59-60.
 
16.
Szymczak, W., (2013), Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje, modele. Lublin: Wydawnictwo KUL, 89, 135.
 
17.
Thornicroft, G., Tansella, M. (2010), W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 19-22.
 
18.
Wciórka, J. (2000), Psychiatria środowiskowa: idea, system, metoda i tło, Postępy Psychiatrii i Neurologii (9), s.319-337.
 
19.
WHO. The Word Health Report 2001, 110-111.
 
20.
Załuska, M., (2000), Funkcjonowanie społeczne i zapotrzebowanie na opiekę środowiskową w schizofrenii, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 24.
 
21.
Załuska, M., Prot, K., Bronowski, P. (2007),Psychiatria Środowiskowa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 11.
 
22.
Zestawienie zasad funkcjonowania CZP w ramach pilotażu NPOZP, (2017) Warszawa.
 
23.
www.power.gov.pl.
 
24.
www.basiw.mz.gov.
 
25.
www.gov.pl/zdrowie/informacja o aktualnym stanie prac nad reformą w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci- i-młodzieży.
 
26.
gateway.euro.who.int/en/indicators/cahb_survey_39-rate-of-practicing-child-psychiatrist-per-100000-population-aged-0-14-years.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top