PL EN
REVIEW ARTICLE
THE CONSEQUENCES OF STUDENTS’ FAILURES IN VOCATIONAL EDUCATION
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Katarzyna Pardej   

Katarzyna Pardej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, e-mail: kpardej@aps.edu.pl, tel.: 22 589 36 00 wew. 3431
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):7-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses a continuous phenomenon of students’ failures in vocational education and presents the consequences of such failures and remedies for preventing them. It further presents the historical background of the researched problem. The effects of educational failures in students’ lives and their professional careers in the ever changing labour market are also shown together with the preventative measures that should be taken in order to limit the number of failures.
 
REFERENCES (31)
1.
Bronk A., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M. (2014), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania. Wydawca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 
2.
Denek K. (1998), Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań, W: J. Łysek (red.), Niepowodzenia szkolne. Oficyna Wydaw. „Impuls”, Kraków, s. 24–33.
 
3.
Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P. (2001), Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, Warszawa, www.vocane.edu.pl/badania/isp/, (data dostępu: 7.01.2006).
 
4.
Filipczuk H. (1985), Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. IWZZ, Warszawa.
 
5.
Karpińska A. (1999), Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok.
 
6.
Karpińska A. (2005), Niepowodzenia szkolne – edukacyjnym preferendum, W: Cz. Kupisiewicz i in. (red.), Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945–2005. Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia. WSUPiZ, Warszawa, s. 161–165.
 
7.
Karpińska A. (2013), Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok.
 
8.
Konopnicki J. (1961), Problem opóźnienia w nauce szkolnej. Ossolineum, Wrocław–Kraków.
 
9.
Konopnicki J. (1966), Powodzenia i niepowodzenia szkolne. PZWS, Warszawa.
 
10.
Komar W. (1994), Teologia etosu pracy w edukacji zawodowej – wybrane problemy, W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. IBE, Warszawa, s. 53-62.
 
11.
Kozieł B. (2011), Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
Kupisiewicz Cz. (1974), O zapobieganiu drugoroczności. WSiP, Warszawa.
 
13.
Kupisiewicz Cz. (1972), Niepowodzenia dydaktyczne. PWN, Warszawa.
 
14.
Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
 
15.
Kwiatkowski S.M. (2006), Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. IBE, Warszawa.
 
16.
Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa. Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
17.
Mehta J., Why Americian Education Fails, publ. in “Foreign Affairs”, http://www.foreignaffairs.com/..., (data dostępu: 06-06.2013).
 
18.
Mudyn K., Pietras K. (2007), Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, nr 1(140), s. 5-25.
 
19.
Lipińska-Grobelny A., Głowacka K. (2009), Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu. Przegląd Psychologiczny, t. 52, nr 2, s. 181-194.
 
20.
Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny. Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
21.
Orczyk J. (red.) (2001), Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z UE. AE, Poznań.
 
22.
Quality of Life Index Country, http://www.numbeo.com/quality-..., (data dostępu: 2016 r.).
 
23.
Requires improvement. The causes of educational failure by The Centre for Social Justice, http://www.centreforsocialjust..., (data dostępu: 09.2013).
 
24.
Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego sytemu kwalifikacji (2014), oprac. S. Sławiński i in.. IBE, Warszawa.
 
25.
Tickle L., Funding cuts, Policy changes and careers ad vice: how are college Faring? http://www.theguardian.com/edu... (data dostępu: 26.10.2014).
 
26.
Terelak J.F., Jankowska P. (2009), Dopasowanie jednostka – organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 1, s. 229-254.
 
27.
Turek K. (2011), Bezrobotni – niewykorzystane zasoby polskiej gospodarki. Wydawca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
28.
Wiatrowski Z. (1975), Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących. PWN, Warszawa.
 
29.
Wiatrowski Z. (2002), Powodzenia i niepowodzenia zawodowe. Wszechnica Mazurska, Olecko.
 
30.
Wudarzewski G. (2013), Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, nr 5(37), Wrocław, s. 323-344.
 
31.
Zalewska A. (2003), Dwa światy – emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMICA, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top