PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Sources of financing for social enterprises on the example of social cooperatives
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Brak
 
 
Submission date: 2020-12-31
 
 
Final revision date: 2021-10-08
 
 
Acceptance date: 2021-10-11
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Joanna Żurakowska-Sawa   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):142-155
 
KEYWORDS
TOPICS
economy
 
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study is to present the sources of financing for social enterprises on the example of social cooperatives. Material and methods: The study analyzes existing data, i.e. publications related primarily to the financing of social cooperatives. Data from an interview conducted on the basis of a questionnaire with representatives of social cooperatives in the Lubelskie Voivodeship were also used to indicate the sources of financing used in practice. Results: The basic source of financing for a social enterprise, which is a social cooperative, should be business activity consisting mainly in the sale of services and products. Social cooperatives, as part of state aid, may obtain aid for setting up a cooperative or joining it after its establishment and for creating a job or financing wage costs. Conclusions: In recent years, social cooperatives in Poland can develop largely thanks to support from public funds, mainly European.
 
REFERENCES (22)
1.
Brzozowska-Wabik, J. (2012). Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa – wprowadzenie do dyskusji. Ekonomia Społeczna, 2(5).
 
2.
Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I. GUS. Jachranka 2018. https://stat.gov.pl/files/gfx/... (dostęp 23.12.2020).
 
3.
Grewiński, M. (2007). Gospodarka społeczna jako element obywatelskiej polityki społecznej, w: M. Grewiński, S. Kamiński (red.), Obywatelska polityka społeczna. Warszawa: WSP–TWP.
 
4.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za lata 2018–2019 (2020). Druk sejmowy nr 521 z 2020 r. Pobrane z: www.sejm. gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5C48906A231DE543C12585B40042596B/%24File/521.pdf (dostęp: 23.12.2020).
 
5.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za lata 2016–2017 (2018). Druk sejmowy nr 2724 z 2018 r. Pobrane z: sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/08058DD855E949FFC12582C10039EC63/%24File/2724.pdf (dostęp: 23.12.2020).
 
6.
Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za lata 2015–2014 (2016). Pobrane z: www.bip.kprm.gov.pl/download/75/43408/Informacjaofunkcjonowaniuspoldzielnisocjalnych.pdf. (dostęp: 23.12.2020).
 
7.
Komunikat Prezesa GUS z 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. (M.P. poz. 1100).
 
8.
Krasuska, B., Szafrańska, J., Bodzioch, G. (2013). Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej. Warszawa: Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy.
 
9.
Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
MRPiPS (2019). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. (poz. 214).
 
11.
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych (2019). Pobrane z: http://www.spoldzielniesocjaln... ( dostęp: 15.09.2018 r.).
 
12.
Pleśniak, M. (2017). Reintegracyjna funkcja spółdzielni socjalnych, w: J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna Uwarunkowania prawne. Kierunki działań. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).
 
14.
Rymsza, M. (2007). Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” Nr 9.
 
15.
Sobczak. M. (2016). Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
16.
Szarfenberg, R. (2015). Metodologia monitoringu w zarządzaniu publicznym w sferze społecznej w kontekście funkcjonowania spółdzielni socjalnych, w: C. Żołędowski, M. Ołdak (red.), Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.
 
17.
Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210, ze zm.).
 
18.
Ustawa z 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, ze zm.).
 
19.
Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, ze zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, ze zm.).
 
21.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.).
 
22.
Waszak, Ł. (2010). Finansowanie ekonomii społecznej w Polsce. Wyzwania na przyszłość. Warszawa: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top