PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Agritourism in the Bug Valley in the Masovian Voivodeship
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Technicznych/ Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu/ Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2019-10-08
 
 
Final revision date: 2019-11-19
 
 
Acceptance date: 2019-12-04
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Katarzyna Radwańska   

Wydział Nauk Technicznych/ Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):110-124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The paper presents forms of recreation undertaken in the rural areas of the Bug River communes of the Mazowieckie Voivodeship, as well as barriers and factors that favor agritourism and eco-tourism. Material and methods: The research, using the diagnostic survey method, was conducted in 2018 in communes located in the Bug River Valley, located in the Masovian Voivodeship. There were 36 owners of agritourism farms whose holdings were considered conventional or organic, or were in the transition from conventional to organic production. Results: Studies have shown that tourists the most frequently chosen form of leisure activities: hiking, biking and walking, while the least often: engaging in farm work. Conclusions: The factors having the greatest impact on the development of rural tourism in the Bug River Valley are natural values, peace and tranquility prevailing in the area. The biggest barriers are the fear of investing, lack of own financial resources and difficult access to aid funds.
 
REFERENCES (38)
1.
Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M. (2019). Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie agroturystyki w polskich Karpatach. Przedsiębiorczość-Edukacja, 15(1), 158-172.
 
2.
Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 256-273.
 
3.
Błachuta J., Błachuta J., Kusznierz J. 2002. Ichtiofauna Bugu. (W: Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia – Ochrona. Red. A. Dombrowski, Z. Głowacki, W. Jakubowski, I. Kovalchuka, Z. Michalczyk, M. Nikiforov, W. Szwajgier, K.H. Wojciechowski). Fundacja IUCN, Warszawa, 168–183.
 
4.
Cichowska, J. (2008). Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Praca doktorska. UMK. Toruń, 227.
 
5.
Cichowska, J. (2011). Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10.
 
6.
Ciepiela, G. A. (2011). Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych regionu nadbużańskiego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 47.
 
7.
Ciepiela, G. A., Balińska, A. (2014). Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30, 103.
 
8.
Dąbrowski, D., Sokół, J. L., Bieniek, M., Radwańska, K. (2018). Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze gminy Sławatycze w województwie lubelskim. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, (4 (30) W stronę zielonej gospodarki), 122-127.
 
9.
Dombrowski, A., Głowacki, Z., Jakubowski, W., Kovalchuk, I., Michalczyk, Z., Nikiforov, M., Szwajgier, W., Wojciechowski, K. H. (2002). Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa, 350.
 
10.
Golian, S. (2016). Profil właścicieli gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 71(2).
 
11.
Jalinik, M. (2015). Antropopresja w ekoagroturystyce. Ekonomia i Środowisko, (3), 192-199.
 
12.
Jurkiewicz-Karnkowska E. (2016). Potencjalna rola obszarów cennych pod względem przyrodniczym w turystyce wiejskiej i agroturystyce na przykładzie gminy Konstantynów. W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe (s. 1-158). Poznań.
 
13.
Karbowiak, K. (2015). Innowacyjność jako element konkurencyjności w turystyce na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 1(9), 133-145.
 
14.
Kurtyka-Marcak, I., Kropsz-Wydra, I. (2014). Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Roczniki (Annals), 2014 (1230-2016-99386).
 
15.
Łupiński D. 1996. Co słychać w świecie motyli. Biuletyn MTOF. 2(4): 26–27.
 
16.
Marciniuk, P., Marciniuk, J., Sychut-Czapla, E. W. A., Kurek, E., Kryczkowski, P., Łazarski, G. 2018. Notatki florystyczne z doliny Narwi i Bugu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1): 45–52.
 
17.
Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70.
 
18.
Mikulska, T. (2008). Korzyści i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Ekonomiczne i Społeczne Aspekty Rozwoju Turystyki Wiejskiej, 161.
 
19.
Nowogródzka, T., Pieniak-Lendzion, K. (2014). Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i zarzadzanie, nr 27(100), 97–108.
 
20.
Pałka-Łebek E., 2017. Znaczenie agroturystyki w dochodowości gospodarstw rolnych na przykładzie Polski południowo-wschodniej [Importance of agritourism in the profitability of farms on the example of south-eastern Poland]. Ekon. Prob. Turyst. 2(38), 85–94.
 
21.
Penczak T., Kruk A., Galicka W., Tybulczuk S., Marszał L., Pietraszewski D., Tszydel M. 2010. Ichtiofauna Bugu. Rocz. Nauk. PZW, 23, 5–24.
 
22.
Piotrowski, D. (red.), 2008. Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca. MAZOWSZE. Analizy i Studia, 2, 17, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, ss.108.
 
23.
Popławski, Ł. (2009). Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, (3 (14)), 139-152.
 
24.
Prochorowicz, M. (2016). Kapitał ludzki a rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie zachodniopomorskim. Marketing i Rynek, (10 (CD)), 422-435.
 
25.
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 
26.
Roczniki statystyczne województw 2018. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Roczniki statystyczne. Warszawa 2018.
 
27.
Sieczko, A. (2016). Kapitał ludzki w rozwoju gospodarstw agroturystycznych wschodniego Mazowsza. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3).
 
28.
Sikorska-Wolak I. (2006). Możliwości rozwoju i specyficzne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce. W: Regionalny aspekt rozwoju turystyki. M. Jalinika (red.) Wyd. PB, Białystok: 80-87.
 
29.
Sokół, J. L., Boruch, J. (2011). Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych w powiecie białostockim. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 95-112.
 
30.
Sokół, J. L., Kołoszko-Chomentowska, Z. (2010). Produkty zwierzęce jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 2(3), 137-146.
 
31.
Surdacka, E. (2017). Pojęcie i geneza rozwoju agroturystyki. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 18.
 
32.
Szyda, B., (2017). Agroturystyka w rejonie Borów Tucholskich–stan i uwarunkowania. Туризм и гостеприимство, (1), 16-21.
 
33.
Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce–ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość-Edukacja, 14, 329-344.
 
34.
Wilk, I. (2016). Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 33(1), 187-197.Wojciechowska, J. (2010). Agroturystyka–signum polskiej turystyki. Acta Scien. Pol. Oeconomia, 9 (4), s. 597-606.
 
35.
Zaręba D. (2000). Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Warszawa.
 
36.
Zawadka, J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
37.
Zawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2016). Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych. Ekonomia i Środowisko, (1), 117-128.
 
38.
Zygadło P. 1993. Pająki (Araneae) wybranych środowisk Mierzwic. WSR-P Siedlce (praca magisterska).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top