PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Nation according to A.D. Smith and its significance for Catholic social teaching
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 
 
Submission date: 2019-10-16
 
 
Final revision date: 2020-03-16
 
 
Acceptance date: 2020-03-17
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Marek Wódka   

Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):1-14
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The subject of the analysis is the category of the nation in the original approach of Anthony David Smith. The article attempts to answer the questions: what is a nation according to Smith; what factors constitute the nation, which of them are main and which are optional. What is Smith's attitude to various theories of the nation and its origins? In the article, the author also analyzes Smith's theory of the nation in the perspective of humanistic sociology and the usefulness of this theory for Christian social thought. Material and methods: Brak Results: Brak Conclusions: Brak
 
REFERENCES (35)
1.
Barwiński, M. (2004). Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 5, 59-74.
 
2.
Burgoński, P. (2014). Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej. Studia Gdańskie t. 35, 125-135.
 
3.
Drzewiński, P. (2011). Rec. Anthony D. Smith, Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika. In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, nr 5, 167-170.
 
4.
Connor, W. (1994). Ethnonationalism: the Quest for Understanding. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 
5.
Fel, S. (2018). Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego. Roczniki Nauk Społecznych, nr 10 (4), 5-15.
 
6.
Grosby, S. (1995). Territoriality: The Transcendental, Primordial Feature of Modern Societies. Nations and Nationalism, nr 1 (2), 143-162.
 
7.
Guibernau, M. (2004). Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment. Nations and Nationalism, nr 10 (1/2), 125–141.
 
8.
Hułas, M. (2015). Patria as Biography. An Argument for Biographical Patriotism. In: M. Hułas, S. Fel (eds), Intricacies of Patriotism: Towards a Complexity of Patriotic Allegiance, Frankfurt am Main, 187-225.
 
9.
Mariański, J. (2018). Religia i religijność w analizach socjologicznych profesora Jana Turowskiego. W: M. Wódka, S. Fel (red.), Jan Turowski (2017-2006). Myśl socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 85-111.
 
10.
Mazurkiewicz, P. (2002). Teologizacja narodu czy nacjonalizacja Kościoła? Koncepcja narodu w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Saeculum Christianum nr 2, 267- 276.
 
11.
Migalski, M. (2017). O pochodzeniu narodów. Między prymordializmem a modernizmem. Political Preferences nr 15, 135-143.
 
12.
Poniedziałek, J. (2018a). Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego nr 7, 135-150.
 
13.
Poniedziałek, J. (2018b). Prymordializm jako przedmiot krytyki i źródło inspiracji socjologicznych studiów nad narodem. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa nr 50, 1-19. DOI: 10.11649/sn.1632.
 
14.
Ossowski, S. (1967). O ojczyźnie i narodzie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
15.
Shils. E. (2006). A fragment of a sociological autobiography: The history of my pursuit. New York, NY: Routledge.
 
16.
Skorowski, H. (2000). Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Warszawa: Societas.
 
17.
Smith, A. D. (1989). The origins of nations. Ethnic and Racial Studies, nr 12 (3).
 
18.
Smith, A. D. (1991). National Identity. Harmondsworth: Penguin.
 
19.
Smith, A. D. (1992). National identity and the idea of European unity. International Affairs nr 1, 60-64.
 
20.
Smith, A. D. (2002). When is a Nation? Geopolitics nr 7(2), 5–32.
 
21.
Smith A. D. (2007). Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Sic!.
 
22.
Smith, A. D. (2008a). The Cultural Foundations of Nations. Hierarchy, Covenant, and Republic. Chicester: Blackwell Publishing.
 
23.
Smith, A. D. (2008b). Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Smith, A. D. (2009). Etniczne źródła narodów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
25.
Smith, A.D. (2011). National identity and vernacular mobilisation in Europe. Nations and Nationalism, nr 17 (2), 223–256.
 
26.
Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
27.
Sztompka, P. (1993). The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell.
 
28.
Szymczyk, J. (2018). Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego. W: M. Wódka, S. Fel (red.), Jan Turowski (2017-2006). Myśl socjologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL, 57-84.
 
29.
Trzciński, K. (2002). Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej. Studia Europejskie, nr 2, 45-67.
 
30.
Trzciński, K. (2006). Obywatelstwo w Europie: Z dziejów idei i instytucji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
31.
Turowski, J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
32.
Turowski, J. (1999). Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
33.
Weber, M. 1991 [1948]. From Max Weber: Essays in Sociology. H. Gerth, and C. Wright Mills (eds.). London: Routledge.
 
34.
Zientara, B. (1989). Wiek XIII – wielkie przemiany, obce wpływy i świadomość narodowa. W: J. Kłoczkowski (red.), Uniwersalizm i swojskość kultury polskiej. Lublin.
 
35.
Zientara, B. (1990). Świadomość narodowa w Europie Zachodniej w średniowieczu. Powstanie i mechanizmy zjawiska. W: A. Gieysztor, S. Gawlas (red.), Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top