PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
MOTIVATIONAL INFLUENCE OF AUTHORITY ON ADOLESCENTS' BEHAVIOR AND DEVELOPOMENT OF LEISURE TIME
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Polska
 
 
Submission date: 2019-12-19
 
 
Final revision date: 2020-05-26
 
 
Acceptance date: 2020-05-26
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Zbigniew Wójcik   

Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Oczapowskiego 5, 10-957, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):15-25
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Man should learn to spend his free time rationally. It is particularly important that its development is associated with active forms of broadly understood utility culture. Basic skills should be taken from the family environment to be able to develop and consolidate in the education process on this basis. In Polish pedagogical thought, many researchers have dealt with the combined issue, and the attention - it seems - deserves the attention of: Ryszard Wroczyński, and Sergey Hessen. Bogdan Suchodolski and Bogdan Nawroczyński. In many search studies you can go out, social and health values ​​of rational free time management Material and methods: monographic Results: Physical recreation as the basis for the management of youth free time Conclusions: In summary
 
REFERENCES (24)
1.
Bielski, J. (1996). Życie jest ruchem, Warszawa: Wydawnictwo Agencja Promo – Lider.
 
2.
Bodasińska, A. (2007). Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, Biała Podlaska: Wydawnictwo ZWWF.
 
3.
Drabik, J. (1977). Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, Gdańsk: Wydawnictwo AWF.
 
4.
Gracz, J., Sankowski, T. (2000). Psychologia sportu, Poznań: Wydawnictwo AWF.
 
5.
Grzywacz, R. (2014). Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej, Medycyna Rodzinna, 2, 64 - 69.
 
6.
Górniewicz, J. (2005). Teoria wychowania (wydanie V), Olsztyn: Wydawnictwo OSW.
 
7.
Hessen, S. (1973). Filozofia – Kultura – Wychowanie, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 
8.
Hondzelek, K. (1999). Wkład Ryszarda Wroczyńskiego do rozwoju nauk o kulturze fizycznej, Ruch Pedagogiczny, 1 – 2, 53 – 60.
 
9.
Izdebska, J. (2001). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
10.
Kulmatycki, L. (2003). Promocja zdrowia w kulturze fizycznej, Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 
11.
Nawroczyński, B. (1968). O wychowaniu i wychowawcach, Warszawa: PWN.
 
12.
Napierała, M., Cieślicka, M., Stankiewicz, B. (2010). Stan aktywności fizycznej dzieci w wieku 7 – 10 lat z Bydgoszczy, W: W. Żukow, R. Muszkieta, E. Prystupa, M. Górny, M. Napierała (red.), Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i sportu. Poznań: Wydawnictwo Ośrodka Rekreacji, Sportu i Edukacji, 5- 10.
 
13.
Nowocień, J. (2013). Studium o pedagogice kultury fizycznej, Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
14.
Panek A. (2002). Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
15.
Oświęcimska, M. (2007). Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjów – wyniki badań, Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 221 - 227.
 
16.
Pawłucki, A. (2015). Nauki o kulturze fizycznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
17.
Polycyn, S. (2018). Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 10, 3-10.
 
18.
Sankowski, T. (1988). Kształtowanie zainteresowań sportowych, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Warszawa, 4, 128-130.
 
19.
Siwicki M., Wójcik Z. (2018). Wpływ motywacyjny autorytetu na osiąganie sukcesów w sporcie, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2, 67 – 83.
 
20.
Siwiński, W. (1992). Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Warszawa-Poznań: PWN.
 
21.
Suchodolski, B. (1959). Rozwój myśli o wychowaniu fizycznym w dobie odrodzenia, Wrocław-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 
22.
Suchodolski, B. (1983). Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP.
 
23.
Wroczyński, R. (1979). Pedagogika społeczna (wydanie III), Warszawa: PWN.
 
24.
Żukowska, Z. (1996). Fair play – sport – edukacja, Warszawa: PTNKF “Estrella”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top