PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE IMPACT OF TELEVISION ADVERTISING ON YOUNG CONSUMERS
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2020-10-30
 
 
Final revision date: 2021-01-14
 
 
Acceptance date: 2021-01-14
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Agnieszka Anna Siedlecka   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):135-146
 
KEYWORDS
TOPICS
economy
 
ABSTRACT
Abstract: One of the large-scale marketing tools is TV advertising. The aim of the article is to analyze the impact and perception of television advertising by young consumers. Material and methods: The research on which this study is based was carried out on a group of 1,224 young consumers aged 9-12 in the city of Biała Podlaska, in the period December 2019 - January 2020. Results: The youngest, participating in shopping, have only a slight influence on what the adults buy. Children spend too much time during the day watching TV and only commercials. As a result, their contact with television advertising blocks, eye-catching regardless of age, is inevitable. Conclusions: Young consumers do not like advertisements broadcast there. However, they unintentionally watch advertisements, remember what has been shown in them and noticed advertised products while shopping. They do not try to persuade their parents to buy them, as the results of the research show.
 
REFERENCES (24)
1.
Altkorn, J. (red.). (2004). (red.), Podstawy marketingu, Kraków, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
 
2.
Badassarre, F., Campo, R., Falcone A., (2016). Food for Kids: How Children Influence their Parents Purchasing Decicions, „Journal of Advertising”, Volumne 45, Issue 5, p. 596-609.
 
3.
Bartosik-Purgat, M., (2009). Ważność potrzeb młodych konsumentów europejskich, w: Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009, s. 478–486.
 
4.
Błasik, K., (2019). Jak reklama wpływa na dziecko, Pobrane z: http://www.przedszkola.edu.pl/... [10.12.2019].
 
5.
Dahlen, M., Rosengren, S., (2016). If Advertising Won't Die, What Will It Be? Toward a Working Definition of Advertising, „Journal of Advertising”, Volumne 45, Issue 3, p. 334-345.
 
6.
Dziennik Ustaw z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji, poz. 805, art. 16a.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, Budżet czasu ludności 2013. Część II, , Warszawa 2016.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Warszawa 2019.
 
9.
Gołębiewski, M., (2007). Nowoczesne formy promocji, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., Rzeszów, 2007.
 
10.
Grzegorczyk, A., (2010). Reklama, Warszawa, Wydawnictwo PWE., . Warszawa 2010.
 
11.
Hałdys, K., (2007). Reklama telewizyjna, i system ochrony nieletnich przed jej oddziaływaniem, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2007, nr 1(3), s. 198–221.
 
12.
Kieżel, E. (red.). (2004). (red.), Racjonalność konsumpcji zachowań konsumentów, Warszawa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
 
13.
Kossowski, P., (1999). Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
 
14.
Napierała, M., (2012). Filozofia reklamy. Historia, psychologia, techniki., Kraków, Wydawnictwo Petrus, . Kraków 2012.
 
15.
Olejniczuk-Merta, A. (red.), (2007). Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
 
17.
Rochmińska, A., (2011). Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2011, nr 11, s. 207–2017.
 
18.
Ryłko-Kurpiewska, A., (2008). Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 
19.
Sanecka, E., (2013). Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, „Kwartalnik Naukowy Kultura-Media-Technologia” 2013, nr 13.
 
20.
Singh, S., (2013). Impact of tv advertisement on youth purchase decision-literature review, „International Monthly Refereed Journal of Research In Management &Technology”, Volumen II, p.148-153.
 
21.
Sulima, P., Wpływ telewizji na małe dzieci. Pobrane z:, http://fdds.pl/baza_wiedzy/wpl... [01.12.2019].
 
22.
Szczęsna, E., (2003). Poetyka reklamy, Warszawa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 
23.
Wolny, R., (2009). Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych, Marketing i Rynek, nr 8, s. 30-34.
 
24.
Żelazna, K. Kowalczuk, I., (2003). Zachowania młodych konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych, „Acta Scientarium Polonorum Oeconomia” 2(1), s. 127-134.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top