PL EN
SHORT COMMUNICATION
Refugee and refugeeism - theoretical and social perspective
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Społecznej, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
 
 
Submission date: 2020-09-30
 
 
Final revision date: 2021-01-09
 
 
Acceptance date: 2021-01-11
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Hanna Rugała   

Zakład Pedagogiki Społecznej, Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200, Słupsk, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):126-134
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The purpose of the article is conceptual analysis of the terms "refugee". The authoress confronts theoretical approach of refugeeism with the perception and understanding of the term by a group of teachers and students of pedagogy. Material and methods: The method used in the research was a diagnostic survey. Using the survey questionnaire, a group of respondents answered the question "Who is a refugee?". The responses were subject to a percentage and comparative analysis by group of teachers and pedagogy students. Results: Nearly half of the respondents identified refugee definitions in response that coincided with official definitions. However, few of them were able to state the reasons for refugeeism. The responses also show an influx of pejorative terms and negative connotations associated with the word "refugee". Conclusions: The results of the conducted research indicate that common knowledge may dominate credible and reliable sources of knowledge, and personal opinions make it difficult to build impartial statements.
 
REFERENCES (16)
1.
Babis, P. (2005). Integracja cudzoziemców w działaniach Ministerstwa Polityki Społecznej, W: Wielokulturowość a migracje, (s. 48-52). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców.
 
2.
Butarewicz-Głowacka, N. (2014). Rodzicielstwo na uchodźstwie. Komunikat z badań. W: J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, (s.113-124). Toruń: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
3.
Doroszewski, W. (red.) (1967). Słownik języka polskiego. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/doroszewski....
 
4.
Jeznach, A. M., (2007). Świat „innego”, świat „obcego” – świat uchodźcy. W: D. Lalak (red.), Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, (s. 122-126). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
5.
Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 
6.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
7.
Konwencja dotycząca statusu uchodźcwó, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 1991 nr 119 poz. 515).
 
8.
Krasnowolski, A., Niedźwiedzki, W. (ok. 1920). Słownik staropolski, Warszawa: M. Arcta.
 
9.
Linde, S. B. (1860). Słownik języka polskiego. Lwów: Wydawnictwo Zakładów Ossolińskich.
 
10.
Łodziński, S. (2004). Tolerancja czy akceptacja? Etniczne stosunki mniejszościowe w Polsce po 1989 roku, W: A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych (s. 89-103). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
11.
Nawrocki, J., (1996). Tolerancja z ograniczeniami. Raport z badań jakościowych. W: E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny-obcy-wróg (s. 75-99). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
12.
Skubiusz, J. (2019). O idei współczesnej solidarności imigracyjno-uchodźczej w Polsce – próba analizy, W: E. Grudziewska, M. Mikołajczyk, J. Zozula (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych, (s. 245-264). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
13.
Statystyki azylowe w Polsce. Pobrane z: https://www.unhcr.org/pl/3234-....
 
14.
Szydlak, P., E. Nowicka, (1996). Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte W: E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny-obcy-wróg (s. 185-219). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
15.
Ustawa z dnia z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 nr 128 poz. 1176).
 
16.
Żmigrodzki, P. (red.) (2007). Wielki Słownik Języka Polskiego, Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Pobrane z: https://wsjp.pl/index.php?id_h....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top