PL EN
CASE STUDY
BEING IN-BETWEEN BRASILIAN AND EUROPEAN. QUESTIONS CONCERNING INTERCULTURAL EDUCATION – CASE STUDY RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Anna Maria Jeznach   

Anna Maria Jeznach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl, tel.: 48 25 633 30 32
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):40-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains analysis and interprets an individual experience, feelings, perspectives and value system of a man (the representative of another culture) who is on his way to shape his own identity. The research method that enabled reaching the aim was the qualitative research study in which four research techniques were applied, i.e. a narrative interview (the analysis oriented on the meaning of coding), a scale researching ethnical identity (Phinney, 1992), a range of hardships experienced in an alien culture (Furnham, Bohner, 1986). The selection of the case was determined by a wish to gain information. The results concern the dimensions of multidimensional identity tested with 20 conceptual categories, as well as the codes and interpretation of the meanings of broadcast dimensions of the identity of the narrator. The report presents the cognitive and practical significance of the case. The text makes references to the following − category of identity, Complaints, 1997; Borowik, Leszczyńska, 2007; Nikitorowicz, 2015; Sokolik, 1992; references to the theory of identity behaviour: OgrodzkaMazur, 2014, Gajdzica, 2013, Grabowska, 2013, Kurzępa, 2007, Misiejuk, 2013, Ogrodzka-Mazur, 2007, Sobecki, 2007, Szczurek-Boruta, 2007, Urlińska; Wojakowski, 2007, Ogrodzka-Mazur, 2014; reference to research on identity profiles: Ogrodzka-Mazur, 2014; reference to qualitative analysis of identity: Gurwitsch 1966, Moustakas, 2001.
 
REFERENCES (39)
1.
Bąk, S. (2015). Brazylia jest jedynym brazylijskim krajem na całym świecie. Brazylijskim aż do przesady. Pobrane z: http://educover.pl/czasopismo/....
 
2.
Bokajło, W. (2009). Europa i europejskość: idee i pojęcia. W: W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki (s. 28). Wrocław: Alta 2.
 
3.
Borowik, I., Leszczyńska, K. (2007). Wokół tożsamości: teorii, wymiary, ekspresje. Kraków: Zakład Wydawniczy ,,Nomos”.
 
4.
Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Akademica Wydawnictwo SWPS.
 
5.
Chase, S. E. (2009). (tłum. F. Smith). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych tom 2, (s. 15-55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Flyvbejerg, B. (2005). Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. Studia socjologiczne, 2(177), 41-69.
 
8.
Gajda, J. (2003). Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy. Chowanna, 1, 38-49.
 
9.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Grabowska, B. (2012). Profile identyfikacyjne uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 84(4), 39-56.
 
11.
Grey, R.M. (2005). Archetypal Explorations: An Integrative Approach to the Human Behavior. London; New York: Routledge, cyt. za: Gwiazda, A. (2010). Zarządzanie jako nauka wieloparadygmatowa. Współczesne Zarządzanie, 4, 22-23.
 
12.
Hałas, E. (1983). Floriana Znanieckiego definicja sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii. Studia Socjologiczne, 1(88), 35.
 
13.
Jacob, G. (2001). Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych. W: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych (s. 111-126). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
14.
Jeznach, A. (2011). Tożsamość transkulturowa: rzeczywistość czy ideał? Warszawa: Bellona.
 
15.
Jeznach, A. (2016). Tożsamość kulturowa dziecka. W: D. Waloszek (red.), Encyklopedia Dzieciństwa. Antropologiczno-kulturowy konstrukt dzieciństwa. Pobrane z: www.encyklopediadziecinstwa.pl.
 
16.
Kubacka–Jasiecka, D., Kuleta, M. (red.). (2008). W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
17.
Kvale, S. (2012). (tłum. A. Dziuban). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Leszczak, O. (2009). Metodologiczne Rozważania na temat Europejskości i problem Etnosu, Narodowość-Superetnos-Hiperetnos. W: Europa homogeniczna czy komplementarna – recepta na zjednoczenie (s. 281-300). The Peculiarity of Man, Toruń-Kielce, Pobrane z: www.ujk.edu.pl/~leszczak/peculiarity%208.doc.
 
19.
Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza-od parcjalnych opisów ku elementom Teorii Zachowań Tożsamościowych. W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów (s. 13-27). Białystok: Trans-Humana.
 
20.
Lewowicki, T. (2010). Socjologizm vs pedagogizm - czy synteza w edukacji międzykulturowej? W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa- teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. (s. 492-493). Cieszyn-Warszawa-Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 
21.
Łuszczak, W. (2011). Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas”. Pobrane z: oai:www.sbc.org.pl:22112.
 
22.
Malim, T., Birch, A., Wadeley, A. (1994). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Malinowski, M. (2008). Smutek i serdeczność: brazylijski charakter narodowy a blizny epoki kolonialnej. Warszawa: Ameryka Łacińska, CESLA UW.
 
24.
Malinowski, M. (2011). W poszukiwaniu brazylijskości. Warszawa: CESLA UW.
 
25.
Malinowski, M. (2013). Brazylia. Republika. Dzieje Brazylii w latach 1889-2010. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
 
26.
Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań. Białystok: Trans-Humana.
 
27.
Nikitorowicz, J. (2003). Wartości etosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa (s. 9-36). Cieszyn-Warszawa: Uniwersytet Śląski-Filia w Cieszynie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 
28.
Nikitorowicz, J. (2007). Kreowanie tożsamości dziecka. Interdyscyplinarna seria akademicka: edukacja międzykulturowa. Gdańsk: GWP.
 
29.
Nikitorowicz, J. (2015). Model kształtowania się tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości. Psychologia Wychowawcza, 7, 125-134.
 
30.
Nikitorowicz, J. (red.). (1995). Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wyd. Trans-Humana.
 
31.
Ogrodzka-Mazur, E. (2014). Cieszyńska Szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2(2), 25-39.
 
32.
Phinney, J. (1992). The Multigroup Ethnie Identity Measure: A new scale for use which adolescent and young adults from diverse groups. Journal of Adolescent Research, 7, 156-176.
 
33.
Schütz, A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mądrzycki, Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (s. 137-191). Warszawa: PIW.
 
34.
Schütz, A. (2008), Dokonywanie wyboru projektu działania, W: O wielości światów. (s. 131-152). Kraków: NOMOS.
 
35.
Sokolik, M. (1992). Psychoanaliza i Ja. Kliniczna analiza poczucia tożsamości. Warszawa: Jacek Santorski & Agencja Wydawnicza.
 
36.
Stake, R. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y. Denzin (red.), Metody badań jakościowych. tom I, (s. 623-654). Warszawa: PWN.
 
37.
Suchocka, A., Królikowska, I. (2014). Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik, 4, 73-88.
 
38.
Szachaj, A. (2014). O interpretacji. Kraków: Universitas.
 
39.
Yin, R.K. (tłum. J. Gilewicz). (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top