ARTYKUŁ ORYGINALNY
Naród w rozumieniu A.D. Smitha i jego znacznie dla katolickiej nauki społecznej
Marek Wódka 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Wódka   

Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
Data nadesłania: 16-10-2019
Data ostatniej rewizji: 16-03-2020
Data akceptacji: 17-03-2020
Data publikacji: 01-06-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):1–14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest kategoria narodu w oryginalnym ujęciu Anthonego Davida Smitha. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czym jest naród w rozumieniu Smitha; jakie czynniki konstytuują naród, które z nich są kluczowe, a które fakultatywne. Jaki jest stosunek Smitha do głównych szkół zajmujących się narodem i jego pochodzeniem. Ponadto, w artykule podjęto próbę analizy teorii Smitha w perspektywie socjologii humanistycznej oraz jej przydatności dla chrześcijańskiej myśli społecznej. Materiał i metody: Brak Wyniki: Brak Wnioski: Brak
 
REFERENCJE (35)
1.
Barwiński, M. (2004). Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 5, 59-74.
 
2.
Burgoński, P. (2014). Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej. Studia Gdańskie t. 35, 125-135.
 
3.
Drzewiński, P. (2011). Rec. Anthony D. Smith, Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika. In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, nr 5, 167-170.
 
4.
Connor, W. (1994). Ethnonationalism: the Quest for Understanding. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 
5.
Fel, S. (2018). Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego. Roczniki Nauk Społecznych, nr 10 (4), 5-15.
 
6.
Grosby, S. (1995). Territoriality: The Transcendental, Primordial Feature of Modern Societies. Nations and Nationalism, nr 1 (2), 143-162.
 
7.
Guibernau, M. (2004). Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment. Nations and Nationalism, nr 10 (1/2), 125–141.
 
8.
Hułas, M. (2015). Patria as Biography. An Argument for Biographical Patriotism. In: M. Hułas, S. Fel (eds), Intricacies of Patriotism: Towards a Complexity of Patriotic Allegiance, Frankfurt am Main, 187-225.
 
9.
Mariański, J. (2018). Religia i religijność w analizach socjologicznych profesora Jana Turowskiego. W: M. Wódka, S. Fel (red.), Jan Turowski (2017-2006). Myśl socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 85-111.
 
10.
Mazurkiewicz, P. (2002). Teologizacja narodu czy nacjonalizacja Kościoła? Koncepcja narodu w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Saeculum Christianum nr 2, 267- 276.
 
11.
Migalski, M. (2017). O pochodzeniu narodów. Między prymordializmem a modernizmem. Political Preferences nr 15, 135-143.
 
12.
Poniedziałek, J. (2018a). Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego nr 7, 135-150.
 
13.
Poniedziałek, J. (2018b). Prymordializm jako przedmiot krytyki i źródło inspiracji socjologicznych studiów nad narodem. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa nr 50, 1-19. DOI: 10.11649/sn.1632.
 
14.
Ossowski, S. (1967). O ojczyźnie i narodzie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
15.
Shils. E. (2006). A fragment of a sociological autobiography: The history of my pursuit. New York, NY: Routledge.
 
16.
Skorowski, H. (2000). Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Warszawa: Societas.
 
17.
Smith, A. D. (1989). The origins of nations. Ethnic and Racial Studies, nr 12 (3).
 
18.
Smith, A. D. (1991). National Identity. Harmondsworth: Penguin.
 
19.
Smith, A. D. (1992). National identity and the idea of European unity. International Affairs nr 1, 60-64.
 
20.
Smith, A. D. (2002). When is a Nation? Geopolitics nr 7(2), 5–32.
 
21.
Smith A. D. (2007). Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Sic!.
 
22.
Smith, A. D. (2008a). The Cultural Foundations of Nations. Hierarchy, Covenant, and Republic. Chicester: Blackwell Publishing.
 
23.
Smith, A. D. (2008b). Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Smith, A. D. (2009). Etniczne źródła narodów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
25.
Smith, A.D. (2011). National identity and vernacular mobilisation in Europe. Nations and Nationalism, nr 17 (2), 223–256.
 
26.
Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
27.
Sztompka, P. (1993). The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell.
 
28.
Szymczyk, J. (2018). Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego. W: M. Wódka, S. Fel (red.), Jan Turowski (2017-2006). Myśl socjologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL, 57-84.
 
29.
Trzciński, K. (2002). Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej. Studia Europejskie, nr 2, 45-67.
 
30.
Trzciński, K. (2006). Obywatelstwo w Europie: Z dziejów idei i instytucji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
31.
Turowski, J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
32.
Turowski, J. (1999). Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
33.
Weber, M. 1991 [1948]. From Max Weber: Essays in Sociology. H. Gerth, and C. Wright Mills (eds.). London: Routledge.
 
34.
Zientara, B. (1989). Wiek XIII – wielkie przemiany, obce wpływy i świadomość narodowa. W: J. Kłoczkowski (red.), Uniwersalizm i swojskość kultury polskiej. Lublin.
 
35.
Zientara, B. (1990). Świadomość narodowa w Europie Zachodniej w średniowieczu. Powstanie i mechanizmy zjawiska. W: A. Gieysztor, S. Gawlas (red.), Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081