PL EN

Standardy etyczne

 
Redakcja czasopisma naukowego „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics/ Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat kryteriów prezentują diagramy COPE.

 1. Publikacja i autorstwo
  Do redakcji czasopisma „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” przyjmowane są artykuły dotychczas niepublikowane oraz spełniające następujące kryteria:
  - dostosowanie do wymogów sformułowanych we „Wskazówkach dla autorów/regulaminie publikowania”,
  - wykorzystanie wyników badań, które nie były uprzednio opisywane w żadnym innym artykule i nie były publikowane w innych czasopismach,
  - podpisanie przez autorów następujących deklaracji: deklaracji autorskiej dotyczącej udzielenia licencji nieodpłatnej niewyłącznej oraz deklaracji etyki zawierającej: deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz (w przypadku, gdy artykuł napisany został przez dwóch lub więcej autorów) deklarację wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji,
  - rzetelne sporządzenie spisu literatury i stosowanie przyjętych przez czasopismo zasad cytowania – w spisie literatury powinny znaleźć się jedynie te pozycje, które były cytowane w tekście.
  Redakcja nie akceptuje jakiejkolwiek formy plagiatu (w tym autoplagiatu, kopiowania całości lub fragmentów innych dzieł bez podania źródła, podpisania tylko swoim nazwiskiem pracy napisanej wspólnie z inną osobą/innymi osobami, przywłaszczenia autorstwa, opublikowania cudzej pracy z naniesionymi zmianami, np. redakcyjnymi, stylistycznymi).
 2. Odpowiedzialność autorów
  Autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji w czasopiśmie „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” są zobligowani do:
  - wykonania pracy zgodnie z najlepszą wiedzą oraz z zachowaniem należytej staranności,
  - udziału w procesie recenzji, tj. są zobowiązani do naniesienia wszelkich sugerowanych zmian i korekt, oraz poprawiania wszystkich wykazanych błędów (przez recenzenta, ale również przez redakcję czasopisma). W przypadku, gdy autorzy nie zgadzają się z wybranymi uwagami bądź propozycjami recenzenta lub redaktora, powinni pisemnie uzasadnić swój sprzeciw,
  - zadeklarowania wkładu w powstanie artykułu i przebieg badań, jeśli praca ma charakter badawczy, poprzez wypełnienie deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (zob. pkt. 1),
  - zobowiązania się, ze wszystkie dane wykorzystane w artykule są realne i autentyczne,
  - wykazania w oddzielnej części pracy podziękowania instytucjom bądź osobom, które przyczyniły się do powstania pracy, ale nie mogą być wskazani jako współautorzy, jak również wyraźnej informacji, że praca powstała dzięki dofinansowaniu np. w postaci grantów, subwencji, projektu itp.,
 3. Recenzja naukowa / odpowiedzialność recenzenta
  Recenzenci współpracujący z czasopismem „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” są zobligowani do:
  - wykonania recenzji w ramach wyznaczonego terminu, z wykorzystaniem formularza recenzji przyjętego przez redakcję (dopuszczalne są również dodatkowe komentarze zawarte na oddzielnej kartce, jak również zaznaczanie błędów, uwag itp. w tekście pracy). Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego wycofania.
  - formułowania obiektywnej, konstruktywnej, rzetelnej i sprawiedliwej recenzji,
  - respektowania wszelkich zasad poufności,
  - zadeklarowania wszelkich możliwych form występowania konfliktu interesów (za konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo, związki prawne, konflikt; relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji),
  - wykonywania recenzji jedynie tych artykułów, które są zgodne z ich zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmują,
  - zaproponowania autorom, by poszerzyli swoją wiedzę o opublikowane wcześniej prace dotyczące danego zagadnienia, jeżeli istnieje taka konieczność (np. brak odniesienia się w tekście do danej pracy/prac skutkuje tym, że może być uznany np. za nierzetelny, nieaktualny itp.),
  - odrzucenia wszelkich osobistych uprzedzeń oraz stronniczości przy wykonywaniu recenzji, unikania emocjonalnych wypowiedzi w recenzji,
  - ujawniania wszelkich wykrytych przypadków plagiatu bądź innych nieprawidłowości w zakresie etyki.
 4. Odpowiedzialność redakcji
  Redakcja czasopisma „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” jest zobligowana do:
  - czuwania, by w procesie recenzji, jak również w procesie odrzucania lub akceptacji artykułów nie zachodził konflikt interesów,
  - posiadana pełnej odpowiedzialności i autorytetu przy odrzucaniu lub akceptacji artykułów, uzasadnionej i rozsądnej selekcji artykułów,
  - eliminowania i dokumentowania wszelkich przejawów łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym ujawnionych przypadków nierzetelności naukowej – „ghostwriting” (pominięcie w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby lub instytucji, która wniosła swój wkład bądź przyczyniła się do powstania pracy) oraz „guest autorship/ honorary autorship” (wykazanie jako współautora osoby, której udział w pracy jest znikomy bądź żaden). W związku z tym redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autorów,
  - poinformowania autorów o wszelkich zauważonych błędach z prośbą o ich korektę bądź usunięcie,
  - czuwania nad prawidłowym przebiegiem procedury recenzji (anonimowość recenzji, pośredniczenie pomiędzy recenzentem a autorami),
  - przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. gdy recenzent deklaruje, że praca nie pokrywa się z jego zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmuje),
  - poprawiania usterek redakcyjnych, stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, a także stosowania skrótów bez informowania autorów. W przypadku ujawnienia usterek merytorycznych, redakcja powinna skonsultować ich korektę z autorami,
  - przekazywania autorom na etapie składu graficznego pliku PDF z artykułem w celu dokonania korekty autorskiej i ostatecznej akceptacji treści artykułu,
  - odsyłania autorom do poprawy prac przygotowanych niezgodnie z regulaminem publikowania,
  - rozpatrywania wszelkich przypadków skarg autorów.
 5. Etyczne aspekty publikacji
  Redakcja czasopisma „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” oświadcza, że:
  - prowadzi monitoring stosowania przez wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy wszelkich zasad etycznych sformułowanych w niniejszej deklaracji,
  - stosuje następujące zasady odrzucania artykułów:
  • odrzucenie artykułu po wstępnej decyzji Redaktora Naczelnego lub Redaktora Tematycznego odnośnie niespełnienia wymogów naukowości, niezgodności tematyki z profilem czasopisma, rażących błędów językowych, ubogiego spisu literatury, wykrycia wszelkich przejawów nierzetelności opisanych w niniejszej deklaracji.
  • odrzucenie artykułu po negatywnej recenzji.
  • odrzucenie artykułu w przypadku niezłożenia przez autorów deklaracji autorskiej dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych, deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz (w przypadku, gdy artykuł napisany został przez dwóch lub więcej autorów) deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
  - dba o utrzymanie integralności dorobku naukowego, tj. w przypadku wykrycia, że opublikowany artykuł zawiera nieścisłości, dane wprowadzające w błąd lub dane zafałszowane, informacja o tym fakcie powinna być opublikowana w widocznym miejscu, artykuł powinien być wycofany, także z baz referencyjnych, aby uniemożliwić jego cytowanie.
  - jest gotowa, by opublikować wszelkie korekty, wyjaśnienia, odwołania i sprostowania w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.
 6. Polityka dotycząca plagiatu
  Plagiat to używanie słów, tabel, zdjęć lub pomysłów innych osób i przedstawianie ich jako własnych. Taka działalność jest formą oszustwa. Może przybierać różne formy, od celowego poszukiwania korzyści akademickich poprzez powielanie pracy innych osób, po przypadkowe kopiowanie ze źródła bez uzyskania zgody posiadacza praw.
  Redakcja nie zaakceptuje pracy wykorzystującej ghostwriting lub guest authorship oraz ujawni wszelkie tego typu praktyki, w szczególności przejawy nieuczciwości naukowej (łamania lub narażania zasad etycznych skutecznych w badaniach naukowych) oraz plagiat. Za plagiat w stosunku do wcześniej opublikowanych prac (iThenticate - sprawdzanie plagiatu). Manuskrypty, które zostaną uznane za splagiatowane, będą podlegać sankcjom plagiatowym: natychmiastowym odrzuceniu przesłanego manuskryptu lub opublikowanego artykułu, zakazowi przesyłania nowych materiałów.
 7. Polityka dotycząca reklam
  Wszystkie ogłoszenia powinny być zatwierdzone przez właściciela czasopisma, wydawcę lub Redaktora Naczelnego. Reklamy są oddzielną sekcją od treści. Reklama w czasopiśmie wydawcy nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez wydawcę, redaktorów lub właściciela czasopisma. Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych. Wszystkie reklamy powinny identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.
 8. Polityki dotyczące badań na ludziach i populacjach wrażliwych (dzieci)
  Autorzy powinni przestrzegać zasad przedstawionych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Towarzystwa Medycznego (www.wma.net). Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie, że praca została zatwierdzona przez odpowiednie komisje rewizyjne instytucji lub komisje etyczne oraz że wszyscy uczestnicy-ludzie wyrazili świadomą zgodę. Nie należy publikować informacji identyfikacyjnych, w tym nazwisk pacjentów, inicjałów lub numerów szpitali.
  Populacje wrażliwe (dzieci) wymagają specjalnej ochrony podczas badań. Naukowcy muszą rozważyć dodatkowe kwestie etyczne lub problemy wynikające z pracy z osobami potencjalnie narażonymi. W przypadkach, w których badania obejmują grupy potencjalnie narażone, na przykład dzieci, osoby starsze lub osoby dorosłe z trudnościami w uczeniu się, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać dobrowolnie udzieloną świadomą zgodę, którą aktywnie wyrazili uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top