PL EN

Polityka OA

 
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do swojej zawartości przyjmując zasadę, że darmowy dostęp do artykułów i badań wspiera globalną wymianę wiedzy. Czasopismo udostępnia swoje artykuły na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA).

Prawa Autorskie i Upoważnienia
1. Nadesłany Utwór jest oryginalny, nie był przesłany do publikacji w innych wydawnictwach i nie był do tej pory publikowany w innej formie niż abstrakt, krótkie doniesienie lub praca doktorska,

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich Autor przyjmuję na siebie odpowiedzialność za to, iż osoby te nie będą dochodziły od Wydawcy jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w wypadku powstania z tego tytułu jakichkolwiek zobowiązań po stronie Wydawcy zobowiązuję się zwolnić Wydawcę z tych zobowiązań, w szczególności poprzez zapłatę Wydawcy kwoty odpowiadającej wysokości tych zobowiązań,

3. Autor zobowiązuję się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie do Utworu lub prawa do utworów zależnych przysługiwały osobom trzecim, spowoduję, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez wynagrodzenia udzielą również licencji Wydawcy lub na jego następców prawnych w zakresie opisanym w niniejszym oświadczeniu,

4. Autor udziela Wydawcy zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w odniesieniu do utworu, w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

5. Autor udziela Wydawcy nieodpłatnej, na czas nieokreślony, niewyłącznej licencji na bezpłatne korzystanie z Utworu (bez ograniczeń terytorialnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania w dowolny sposób i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym: drukarską, zapisu magnetycznego oraz cyfrową),
b) obrotu oryginałem lub kopiami,
c) rozpowszechniania poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

6. Autor upoważnia Wydawcę do dokonywania przez Wydawcę lub na jego zlecenie korekty redakcyjnej w Utworze.

7. Autor akceptuję brzmienie noty copyright: © Copyright by Akademia Bialska im. Jana Pawła II, [rok]; Autor.

8. Autor wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany Utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z Utworu.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top