PL EN
REVIEW ARTICLE
(The invisible) image of homelessness
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-26
 
 
Final revision date: 2023-09-18
 
 
Acceptance date: 2023-10-30
 
 
Publication date: 2023-11-30
 
 
Corresponding author
Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Aleja Warszawska 98, 11-041, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):184-208
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Abstract: Homelessness is a difficult social phenomenon, dependent on many factors, including quantitative issues, dynamics of the phenomenon, perception by the society, changes in the structure of the homeless population, the scale of the needs of homeless people, and reasons for exclusion from social and professional activity. The image of homelessness in Poland refers to socio-demographic data (number of homeless people, place of residence, reasons, age, education, time of being homeless, sources of income, etc.) and the state and society's perception of homelessness and the homeless. The protection of people in the crisis of homelessness is conditioned by law, from the Constitution to laws and regulations. Social assistance is organized by central and local government administration bodies, cooperating with social organizations and individuals. Many Polish and international organizations support overcoming the homelessness crisis. Material and methods: -- Results: -- Conclusions: --
 
REFERENCES (39)
1.
Chotkowska, K. (2020). Przyczyny bezdomności, próby polepszenia swojej sytuacji i nadzieje na przyszłość – analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych bezdomnych mężczyzn z wyższym wykształceniem, Praca Socjalna, nr 1(35) 2020, s. 73. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
2.
Firlit-Fesnak, G., Szatur-Jaworska, B. (1995). Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
3.
Gąsior, H. (1998). Fenomen bezdomności jako problem społeczny w woj. katowickim (lata 1996-1997), Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne, (nr 1), s. 124-130.
 
4.
Grabarczyk, I. (2006). O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy (włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność), W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.) Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
5.
Grabarczyk, I. (2007). System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie), Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
6.
Gruszka, J. (2012). Badania nad bezdomnością w Polsce. Wytyczne do ogólnopolskich badań osób bezdomnych. Studia Humanistyczne AGH, (Tom 11/4), s. 75-76. https://doi.org/10.7494/human.....
 
7.
Janicka, D. (2019). O zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Studium historycznoprawne, Archiwum Kryminologii, (T.XLI, Nr 1), s. 465-495. https://doi.org/10.7420/AK2019....
 
8.
Kamiński, T. (1997). Wokół pojęcia bezdomności. Roczniki Naukowe Caritas, (nr 1), s. 14-28.
 
9.
Kawula, S. (2012), Pedagogika społeczna. Dzisiaj i jutro, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
10.
Kuchta, J. (1936). Dziecko włóczęga, Lwów: Towarzystwo Szkoły Ludowej we Lwowie.
 
11.
Legutko, P. (1999). Nie bezdomni, lecz wykorzenieni. Rzeczpospolita, (nr 39), s. 8.
 
12.
Małecka-Łyszczek, M., Mędrzycki, R. (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
13.
Moraczewska, B. (2013). Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, (t. X), s. 113.
 
14.
Piekut-Brodzka, D.M. (2000). O bezdomnych i bezdomności – aspekty fenomenologiczne, etiologiczne i terapeutyczne. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 
15.
Pietrzak-Komar, K. (2015). Wykluczenie bezdomnych. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, (nr 1), s. 31-54.
 
16.
Porowski, M. (1995). Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
17.
Słownik języka polskiego. (1989). Warszawa: PWN.
 
18.
Słownik współczesnego języka polskiego. (1996) Warszawa: WILGA.
 
19.
Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2021). Działania wspierające i aktywizujące osoby w kryzysie bezdomności w czasie pandemii SARS-COV-2, Rozprawy Społeczne, 2021, (Tom 15, Nr 4), s. 4-6, 14. https://doi.org/10.29316/rs/13....
 
20.
Truskolawska, E.M. (2019). Kryminologiczne aspekty bezdomności. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 
21.
Truskolawska, E.M., Truskolawski, T. (2021). Kryminologiczne i ekonomiczne aspekty bezdomności na przykładzie Białegostoku. Studia Prawnoustrojowe (52), s. 502-503. https://doi.org/10.31648/sp.65....
 
22.
Zaborowska, A. (2015). Dostrzegać bezdomność. Bezdomność w perspektywie pomocy społecznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
23.
Pobrane z: http://www.bratalbert-pabianic...; (dostęp:16.07.2023).
 
24.
Kuchta, J. (1936). Dziecko Włóczęga. Pobrane z:https://dbc.wroc.pl/Content/33...; (dostęp: 15.07.2023).
 
25.
Pobrane z: https://onas.org.pl/wizytowka; (dostęp: 20.10.2021).
 
26.
Co robimy. Pobrane z: https://sites.google.com/view/...; (dostęp: 16.07.2023).
 
27.
Spis organizacji. Pobrane z: https://spis.ngo.pl/174375-pom...;.
 
28.
Pobrane z: https://www.eurodesk.pl/organi...; (dostęp: 16.07.2023).
 
29.
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – Edycja 2019. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rodzina...; (dostęp: 15.07.2023).
 
30.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 
31.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1929 roku O organizacji przytułków, domów pracy dobrowolnej o przymusowej; (Dz.U. 1929, nr 41, poz. 349, 350).
 
32.
Rozporządzenie wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 roku o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa; (Dz.U. 1927 nr 92 poz. 823).
 
33.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z 2023, poz. 901, 1693, 1938, Art. 6., 8).
 
34.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku O opiece społecznej; (Dz.U. 1923, nr 92, poz. 726).
 
35.
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej; (Dz.U. 1990, nr 87, poz. 505, 506).
 
36.
Ustawy z dnia 12 lipca 1983 roku o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw; (Dz.U. 1983, nr 39, poz. 176).
 
37.
Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich; (Dz.U. KGP 2010, nr 11, poz. 64).
 
38.
Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich; (Dz.U. KGP 2014, poz. 41).
 
39.
Zarządzenie nr 87 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich; (Dz.U. KGP 2022, poz. 220).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top