PL EN
ACADEMIC FORMATION AND EDUCATION IN THE CONTEXT OF SOCIALISATION AND INCULTURATION PROCESSES
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):174-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The important feature of academic teaching is not only education, but also formation, which adds special significance to the process of education. The process of academic teaching within the framework of higher professional education may be considered based on an example of relations between formation and professional socialisation and inculturation, and widely interpreted education. The last concept is seen by Zbigniew Kwieciński as an opportunity to combine impacts referring to the development of a human being and supporting it in achieving complete balance and mature personality as related to the self, the world and society within the concept of a decagon, where education is understood as composed of ten processes characterised by the selection of content, subjects, goals, processes and educational effects as: globalisation, work organisation, nationalisation, collectivisation (secondary socialisation), politicisation, bureaucratisation, professionalisation, socialisation (primary), inculturation and personalisation, formation and juridification, education and humanisation. This concept makes education superior towards formation interpreted narrowly and socialisation, and subordinate to formation interpreted in a broad sense, and forms a recommendation for the planning of formation and academic education aimed at more complex, systemic, comprehensive – generally – integral preparation. Making a differentiation between a child’s and adult socialisation, this article points to the entangling of academic education in child-type socialisation and the inevitable shock resulting from the contact with reality (reality shock), realities of professional work, also in the profession of a teacher and pedagogue. However, this does not mean that we should not take preventive action for all of these damages forming as a result of the fact that graduates of high schools are not prepared to undertake professional activities in the first days after completion of studies. Considering this, the author suggests a greater approximation of studies to the specific reality and actual problems, and most of all, releasing academic teachers from frequently existing links with ideologies and stereotypes which have an alienating effect.
 
REFERENCES (31)
1.
Allport G.W. (1988), Osobowość i religia, Warszawa, IW PAX.
 
2.
Arto A. (1984), Crescita e maturazione morale, Roma, LAS.
 
3.
Berger P.L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa, PIW.
 
4.
Brim O.G., Jr. (1966), Socialization Through the Life Cycle, w: tenże (ed.), Socialization after Childhood: Two Essays, New York, Wiley.
 
5.
Chmielecka E., red. (2010), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, Warszawa, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski.
 
6.
Gajda J., red. (1993), Wybrane problemy animacji kulturalnej (Animator – proces i formy animacji kulturalnej – efekty), Lublin, UMCS.
 
7.
Giugni G. (1984), Introduzione allo studio delle scienze pedagogice, Torino, SEI.
 
8.
Humboldt A. (1889), Gesammelte Werke, t. III, Berlin.
 
9.
Jankowski D. (1996), Aktywność kulturalna – aspekty socjalizacyjne i edukacyjne, w: J. Gajda (red.), Pedagogika kultury a edukacja kulturalna. Rozwój historyczny, aktualność, perspektywy, Lublin–Dęblin, WSOSP, s. 138-151.
 
10.
Kargul J. (1997), Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Kohlberg L. (1963), Sequence in Development of Moral Thought, „Vita Umana” 6, s. 51-63.
 
12.
Kohlberg L. (1963), The Development of Children’s Orientations toward a Moral Order, „Vita Umana” 6, s. 11-33.
 
13.
Kohlberg L. (1964), Development of Moral Character and Moral Ideology, w: M.L. Hoffman, L.W. Hoffman (eds), Review of Child Development Research, vol. I, New York, Russell Sage Foundation, s. 383-431,.
 
14.
Kohlberg L. (1981), The Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice, San Francisco, Harper & Row.
 
15.
Kramer M. (1976), Educational preparation for nurse roles, w: J.A. Williamson (ed.), Current perspectives in nursing education. The changing scene, Saint Louis, The C.V. Mosby Company, s. 102-103.
 
16.
Kubiak-Szymborska E., D. Zając D. (2002), Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, Wers.
 
17.
Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji, Olecko, Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
 
18.
Kwieciński Z. (1998), Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia), w: T. Jaworska, R. Leppert R. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków, „Impuls”.
 
19.
Loch W. (1976), Enkulturation als anthropologischer Grundbegriff der Pädagogik, w: E. Weber (Hrsg.), Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im 20. Jahrhundert, Bad Heilbrunn/Obb., Verlag Julius Klinkhardt, s. 122-140.
 
20.
Mazurkiewicz E. (2001), Pożytki z osiągnięć pedagogiki społecznej dla edukacji zdrowotnej, w: B. Woynarowska, M. Kapica (red.), Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, Warszawa, PZWL.
 
21.
Nowak M. (1992a), Ku zbuntowanej młodzieży, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, nr 3(17), s. 8-9.
 
22.
Nowak M. (1992b), O wartościach chrześcijańskich w wychowaniu, „Kultura i Edukacja”, nr 2 (2), s. 41-43.
 
23.
Nowak M. (1992c), Pedagogika adaptacji w społeczności pluralistycznej, Materiały z Konferencji Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN nt. Adaptacja – Ucieczka - Przyszłość, Jachranka, listopad, ss. 14.
 
24.
Nowak M. (1993), Wychowanie a wartości, „Wychowanie do Wartości”, Zeszyty Problemowe Kwartalnika “Problemy Edukacji” 1, s. 43-73.
 
25.
Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin RW KUL.
 
26.
Olesen V., Whittaker E. (1968), Conditions under which college students borrow, use and alter slang, “American Speech”, 43, s. 222-228.
 
27.
Olmsted A.G., Paget M.S. (1969), Some theoretical issues in professional socialization, “International Journal of Medical Education”, 44, s. 663-669.
 
28.
Olmsted A.G., Paget M.S. (1969), Some theoretical issues in professional socialization, “International Journal of Medical Education” 44, s. 665-666.
 
29.
Petkowicz A. (2002), Szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w opinii podmiotów szkoły, Lublin, KUL (maszynopis).
 
30.
Reboul O. (1989), La philosophie de l’éducation, Paris, PUF.
 
31.
Stróżewski W. (1981), Istnienie i wartość. Kraków, Znak.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top