PL EN
ORIGINAL ARTICLE
ACTIVE SOCIAL POLICY TOWARDS PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION (BASED ON THE EXAMPLE OF WARMIA AND MASURIA PROVINCE)
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Elżbieta Subocz   

Elżbieta Subocz, Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, e-mail: elzbieta.subocz@uwm.edu.pl, tel.: 89 533 83 90
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):35-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to characterize the activities undertaken by the provincial government of Warmia and Masuria within the framework of active social policy for the benefit of people at risk of social exclusion. Basing on the available statistics, the article presents some activities in the field of social and professional reintegration which were carried out in social integration centres, clubs, and social cooperatives. It attempts to show how effective these actions are when measured by the index of people’s economic independence. The statistics show that the institutional activities into social employment bring results, although they are not impressive.
 
REFERENCES (27)
1.
Grewiński M., Karwacki A., Rymsza M. (2010), Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 
2.
GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tem..., (data dostępu: 20.11.2016).
 
3.
Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
4.
Karwacki A., Rymsza M. (2011), Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, W: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, s. 29-54.
 
5.
Karwacki A. (2009), Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań. Instytut Spraw Publicznych, Toruń, http://www.ekonomiaspoleczna.p... /ekonomiaspoleczna.pl/public/materialy_ oss_ cis_polanowice/karwacki_badania_tekst.pdf, (data dostępu: 21.11.2016).
 
6.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2016 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie, http://olsztyn.stat.gov.pl/opr..., (data dostępu: 22.02.2017).
 
7.
NIK (2013), Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id..., (data dostępu: 24.02.2017).
 
8.
Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (2013), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur..., (data dostępu: 22.11.2016).
 
9.
Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2015r. Monitoring wdrażania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 – rok 2015, (2016), Olsztyn, http://portal.warmia.mazury.pl..., (data dostępu: 28.02.2017).
 
10.
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok w województwie warmińsko-mazurskim, (2016), http://wupolsztyn.praca.gov.pl..., (data dostępu: 22.02.2017).
 
11.
ROPS (2015), Analiza problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2014, Olsztyn, http://www.portal.warmia. mazury.pl/polityka-spoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna, (data dostępu: 11.11. 2016).
 
12.
ROPS (2016), Informacja nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur..., (data dostępu: 23.02.2017).
 
13.
Rymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 
14.
Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 19-32.
 
15.
Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku (2012), Olsztyn, http://bip.warmia.mazury.pl/ urzad_marszalkowski /510/Strategia_ polityki_ spolecznej/, (data dostępu: 20.11.2016).
 
16.
Subocz E. (2015), Polityka społeczna Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wobec osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w kontekście realizacji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), W: B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska (red.), Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań. T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 329-340.
 
17.
Szarfenberg R. (2009), Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 401-413.
 
18.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 2006 r., nr 94, poz. 651 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 28.02.2017).
 
19.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/ Details Servlet? id=WDU20040991001, (data dostępu: 28.02.2017).
 
20.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 28.02.2017).
 
21.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 28.02.2017).
 
22.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 28.02. 2017).
 
23.
Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016 (2012), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur...? start=10, (data dostępu: 20.11.2016).
 
24.
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015 (2012), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur..., (data dostępu: 22.11.2016).
 
25.
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017 (2012), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur... (data dostępu: 23.11.2016).
 
26.
Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 (2015), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur..., (data dostępu: 22.11.2016).
 
27.
Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015 (2012), Olsztyn, http://www.portal.warmia.mazur..., (data dostępu: 22.11.2016).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top