PL EN
REVIEW ARTICLE
Bringing up peace as an important category of pedagogy
 
 
More details
Hide details
1
właściciel, wykładowca, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, Polska
 
2
właściciel/wykładowca, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-17
 
 
Final revision date: 2021-07-21
 
 
Acceptance date: 2021-07-22
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Beata Mydłowska   

właściciel, wykładowca, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, Kaleńska 3, 04-367, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):61-74
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article is a voice in the discussion on the essence and importance of educational ... Material and methods: b.d. Results: b.d. Conclusions: Education in peace has a deep connection with the growing trends towards globalisation, in which migration, difference and pluralism have become key concepts. In this context, education based on education for peace, especially intercultural education, inspiring mutual encounters, exchanges of experiences andviews,can be a constructive response to thedisturbing, dangerous phenomena that characterize modern reality.
 
REFERENCES (34)
1.
Babicki, Z. (2017). Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce. Forum Pedagogiczne, 1, 211-226.
 
2.
Cudowska, A. (2007). Poczucie bezpieczeństwa personalnego w „pękniętej nowoczesności” XXI wieku. W: A. Cudowska, J. Kunikowski (red.), Czynić świat bardziej bezpiecznym, t. 1. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
3.
Delors, J. (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, UNESCO.
 
4.
Essinger H., Graf J. (1984). Interkulturelle Erziehung als Friedenserziehung. W: H. Essinger, A. Ucar (red.), Erziehung in der multikulturellen Gesellschaft. Versuche und Modelle zur Theorie und Praxis einer interkulturellen Erziehung. Baltmannsweiler.
 
5.
Gajdamowicz, H. (1997). Pedagogika pokoju – refleksje aksjologiczno-metodologiczne. W: E. Ponczek (red.). Biuletyn Centrum Badań nad Pokojem Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
6.
Habermas, J. (1993). Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
7.
Katzenstein P. J. (red.). (1996), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.
 
8.
Kawula, S. (1988). Wychowanie dla pokoju w warunkach pokoju. W: S. Kawula. Wychowanie patriotyczne wychowaniem dla pokoju. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 
9.
Kemp, G. (2004). The Concept of Peaceful Societies. W: G. Kemp, D. P. Fry (red.), Keeping the Peace. Conflict Resolution and Peaceful Societies Around the World, Routledge. New York–London.
 
10.
Kukułka, J. (2000). Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych. W: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.) Stosunki międzynarodowe – geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Leek, J. (2014). Pomiędzy porozumieniem a zrozumieniem. Wyzwania edukacji na rzecz pokoju. Studia Dydaktyczne, 26, 247-257.
 
12.
Lewis, C. (1975). Społeczne funkcje konfliktu. W: J. Szacki (red.). Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: PWN.
 
13.
Nicklas H., Ostermann Ä. (1993). Friedensfähigkeit. Aspekte der bisherigen friedenspädagogischen Diskussion und Perspektiven für die Zukunft. W: J. Galtung (red.), Gewalt im Alltag und in der Weltpolitik. Agenda-Verlag, Münster.
 
14.
Olbrych, K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
15.
Pieczywok, A. (2012). Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna i badawcza. W: A. Pieczywok (red.). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
16.
Piejka A. (2015). Kształtowanie kultury pokoju w ludziach – perspektywa globalna. Pedagogika Społeczna,1(55), 115-128.
 
17.
Półturzycki, J. (2003). Pokój jako naczelna wartość w aksjologii edukacyjnej. W: Pokój – dialog – edukacja, materiały z sympozjum naukowego w Płocku. Płock: Wydawnictwo Novum, 155-168.
 
18.
Rosa, R. (2007). Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa. Siedlce: Akademia Podlaska.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie, 2017) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie, 2018) z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 
21.
Skrabacz, A. (2007). Bezpieczeństwo, obrona narodowa i obronność. W: K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 
22.
Stefanowicz, J. (1984). Bezpieczeństwo współczesnych państw. Warszawa: PAX.
 
23.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 
24.
Suchodolski, B. (1997). Problematyka celów wychowania w skali świata. W: I. Wojnar (red.), Bliskie i dalekie cele wychowania. Warszawa: PWN.
 
25.
Trabalzini, P. (2009). Domy dziecięce – wolność i pokój jako środek i cel wychowania. W: B. Surma (red.), Pedagogika Montessori w Polsce i na świecie. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Palatum.
 
26.
Uniewska, A. (2003). „Gen pokoju” – czyli propozycja współczesnego wychowania do pokoju. W: J. Wilk (red). Społeczna troska o dziecko w XX wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
27.
Wesołowska, E.A. (1988). Wychowanie patriotyczne w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
28.
Wesołowska, E.A. (1989a). Humanistyczne i pedagogiczne problemy wychowania dla pokoju. Zeszyty Metodyczne TWP, 1.
 
29.
Wesołowska, E.A. (1989b). Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
30.
Wesołowska, E.A. (1995). Edukacja obywatelska, międzynarodowa i pacyfistyczna w szkole. W: Półturzycki J. (red.), Edukacja systematyczna w szkole podstawowej. Ekspertyzy i raporty, Warszawa.
 
31.
Wesołowska, E.A. (1999). Wychowanie dla pokoju a praktyka pedagogiczna. Rocznik Andragogiczny, 41- 48.
 
32.
Wesołowska, E.A. (2003). Współczesna pedagogika pokoju. W: I. Mroczkowski, E.A. Wesołowska (red.), Pokój – dialog – edukacja, materiały z sympozjum naukowego w Płocku. Płock.
 
33.
Włodarczyk, E. (2017). Zarządzanie partycypacyjne bezpieczeństwem w szkole. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili, 7 (250), 2 77-295, D OI 10.24917/20820917.7.18.
 
34.
Wojnar, I. (2000). Kształtowanie kultury pokoju – zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek. W: I. Wojnar (red.), Etos edukacji w XXI wieku: zbiór studiów. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top