PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Conflict and aggression in the profession of a social worker
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Edukacji, Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 
 
Submission date: 2021-09-09
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-12-13
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Natalia Głódź   

Wydział Nauk o Edukacji, Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-682, Białystok, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):96-109
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article was to present reliable knowledge about the phenomenon of aggression and conflict taking into account the specificity of the field of social work. Material and methods: The theoretical material was supplemented by qualitative (aggression) and quantitative (conflict) research. The research on conflict was conducted in 2019 on a research group of 70 social workers. In terms of aggression, the research conducted in 2018 for the master's thesis entitled. "Aggression as a key problem of the social worker in the relationship with the client. A multiple case study". Results: Conflict and aggression , as expected, was found to be a real problem in the client-social worker relationship. Their destructive influence undoubtedly disrupts the process of proper communication and assistance and destroys relational and supportive networks. Conclusions: Showing these phenomena in a research dimension, can be an important construct for future appropriate preventive actions.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamczewska, B. (2006). Geneza agresji. Edukacja i Dialog, nr.1, s.21-25.
 
2.
Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
 
3.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: PWN.
 
4.
Baron, R.A., Richardson, D.R. (1994). Human Aggression. New York:Plenum Press.
 
5.
Bodanko, A., Kowolik, P. (2007). Konflikty w świetle teorii psychologicznych. Pobrano z: http://bazhum.muzhp.pl/media//....
 
6.
Chodkowski, Z. (2017). Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania, Kultura – Przemiany – Edukacja. Pobrano z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
7.
Dunajska, A., Boryczko, M., Grodzicka, A., Krause, M. (2016). Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha. Warszawa: Difin.
 
8.
Gut, J., Haman, W. (1993). Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Warszawa: Kontrakt.
 
9.
Frączek, A., Kofta. (1975). Frustracja i stres psychologiczny. W: T. Tomaszewski, Psychologia. Warszawa: PWN.
 
10.
Głódź, N. (2018). Agresja jako kluczowy problem pracownika socjalnego w relacji z klientem. Wielokrotne studium przypadku. Białystok: UWB, (maszynopis pracy magisterskiej).
 
11.
Gottman J.M. (1994). Why marriages succeed or fail and how you can make yours last. Simon & Schuster: New York.
 
12.
Gottman J.M., Silver N. (2014). Siedem zasad udanego małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
13.
Lovašová S. (2014). Client Violence in Social Work Practice: Conflict Styles of Victims. Sociální práce / Sociálna práca. Czech and Slovak Social Work. Pobrane z: https://is.muni.cz/el/fss/jaro....
 
14.
Lorenz K. (1966). On aggression Harcourt Brace Jovanovich. Pobrane z: https://openlibrary.org/books/....
 
15.
Merton R.K. (2002).Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 
16.
Przybysz-Zaremba, M. (2015). Egzemplifikacje wybranych teorii zachowań agresywnych człowieka-perspektywa trójwymiarowa. Pobrane z: https://czasopisma.uksw.edu.pl....
 
17.
Olbrych B. (2009). Organizacja wywiadu z kwestionariuszem ankietowym do badania jakości usług. Poprane z:https://dspace.uni.lodz.pl/bit....
 
18.
Skeris P. (1980). Dahrendorfa teoria konfliktu w społeczeństwie. Rocznik Nauk Społecznych, t.8. Pobrane z: http://dlibra.umcs.lublin.pl.
 
19.
Reykowski, J. (2011). Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
20.
Reykowski, J. (2013). Różnice mentalności jako źródła ideologicznych konfliktów. Pobrane z: http://journals.pan.pl/Content....
 
21.
Wilmot, W.W, Hocker, J. L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: PWN.
 
22.
Witkowski, T. (2004). Psychomanipulacje. Wrocław: Moderator.
 
23.
Wojciszke, B. (2000). Relacje interpersonalne. W: J. Strelau, Psychologia: Podręcznik akademicki, t.3, s.147–186. Gdańsk: GWP.
 
24.
Zimbardo, P.G. (1994). Nieśmiałość. Co to jest? Jak z nią sobie radzić ? Warszawa: PWN.
 
25.
Krahé, B. (2005). Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
26.
Lehr-Spławiński, P. (2017). Aparycja językowa w środowisku wzmożonych emocji, W: M.Czapiga, K.Konarska( red.), Strach, wstręt, wstyd i inne fobie. Wrocław: WUW.
 
27.
Lindsay, P.H., Norman, D.A. (1991). Procesy przetwarzania informacji u człowieka, wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.
 
28.
Mucha, J. (2014). Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym. Kilka uwag wprowadzających. W: M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.p....
 
29.
Mucha, J. (1978). Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.
 
30.
Nocuń, A. Szmagalski, J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Warszawa: Interart.
 
31.
Panasiuk-Chodnicka, A., Panasiuk, B. (2009). Przemoc i agresja w relacjach interpersonalnych. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Pobrano z: https://paperity.org/p/1995603....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top