PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The professional potential of economy students at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
More details
Hide details
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-07-28
 
 
Final revision date: 2021-11-18
 
 
Acceptance date: 2021-11-25
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Marek Grzegorz Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):77-95
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: . Material and methods: . Results: . Conclusions: .
 
REFERENCES (22)
1.
Alejziak, B. (2017). Potencjał zawodowy studentów kierunku "Turystyka i Rekreacja" na progu wejścia na rynek pracy: wybrane aspekty. Folia Turistica, 43, 59-84.
 
2.
Briscoe, J. P., Hall, D. T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behaviour, 69, 4-18.
 
3.
Dziwulski, J. (2017). Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Marketing i Rynek, 7, 162-171.
 
4.
Giménez, G. (2005). La dotación de capital humano de América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL, AGOSTO, 103-122.
 
5.
Hysa, B., Grabowska, B. (2017). Wiedza, umiejętności oraz potencjał pracowników administracji publicznej na przykładzie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 113, 109-123.
 
6.
Jabłoński, M. (2002). Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 13-21.
 
7.
Jakimiuk, B. (2015). Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej. Szkoła - Zawód - Praca, 10, 55-65.
 
8.
Jakubiak, M. (2013). Potencjał zawodowy specjalistów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uczelni wyższych w województwie lubelskim. Ekspertyza naukowa, Projekt systemowy „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Lublin: Politechnika Lubelska.
 
9.
Jelonek, M. (2011). Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport zbadań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Warszawa: Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
10.
Kukla, D., Mielczarek, M. (2021). Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej. Edukacja ustawiczna dorosłych, 1, 177-188. DOI: 10.34866/5k6g-6k86.
 
11.
Kwiatkowski, S. M., Symela, K. (red.) (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych – Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 28. 08. 2014 r. , poz. 1145).
 
13.
Symela, K., Woźniak, I. (2018). Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zwodach funkcjonujących na rynku pracy. Warszawa: MRPiPS.
 
14.
Świgoń, M. (2014). Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych. Wyniki badań z przełomu 2010 i 2011 roku. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 54(2), 135-148. DOI:10.36702/zin.553.
 
15.
Zdonek, I., Wolny, M. (2015) Potencjał pracownika – koncepcja modelu badawczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 86, 205–215.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
22.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top