PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Perception of social competences during the SARS-COV-2 pandemic during remote science among students of the Bialska Academy of Applied Sciences John Paul II
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych
 
 
Submission date: 2022-07-04
 
 
Final revision date: 2022-09-22
 
 
Acceptance date: 2022-11-14
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Olga Anna Filipiak   

Zakład Socjologii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):332-350
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to analyze the perception of social competences among students of the ABNS during the SARS-CoV-2 pandemic during distance learning. Material and methods: The research was carried out by the method of a diagnostic survey,for the needs of which a questionnaire was developed. 76 students from ABNS participated in the study. Results: The respondents obtained knowledge about the pandemic mainly from the Internet. The most common effect of a pandemic experienced by families was stress. According to students, distance learning increased the amount of free time and had a positive impact on planning own work,but the greatest difficulty during its duration was the lack of contact with colleagues. The vast majority of respondents noticed the need to constantly improve their social competences. Conclusions: Social competences and their development are gaining more and more importance, especially in the uncertain and difficult times of the second decade of the 21st century.
 
REFERENCES (10)
1.
Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 
2.
Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
3.
Matczak, A.(2007), Kwestionariusz kompetencji społecznych. KKS, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
4.
Miłkowska A., Rostowska T.(2013), Kompetencje społeczne u młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin pełnych. Psychologia wychowawcza, nr 4, s. 64–79.
 
5.
Rostowski, J. (2012). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Warszawa: Difin.
 
6.
Smółka, P.(2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wydawnictwo Wotlers Kluwer Polska Sp. z o.o.
 
7.
Tomorowicz, A. (2011), Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym. Psychiatria, tom 8, nr 3, 91–96, https://journals.viamedica.pl/... (dostęp: 18.08.2022).
 
8.
 
9.
 
10.
Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, (2006/962/WE), https://eur-lex.europa.eu/lega..., (dostęp: 19.08.2022).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top