PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Correlates of professional burnout - comparative study of three different high stress occupational groups
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi, Polska
 
 
Submission date: 2021-06-06
 
 
Final revision date: 2021-08-05
 
 
Acceptance date: 2021-08-05
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Agata Madej   

Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, 20-090, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):55-76
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The purpose of article is to present the relationship between personality traits, a sense of self-efficacy and the level of stress versus the dimensions of occupational burnout in the group of high-risk occupations. Material and methods: In the study took part 360 people. The study tool was a sociodemographic survey, the Perceived Stress Scale, General Self-Efficacy Scale, Personality Inventory, Maslach Burnout Inventory. Results: Study results reveal a link between emotional exhaustion and severity of stress, the feeling of self-efficacy and certain personality traits among security employees. Stress co-exists with emotional exhaustion. The more stress is experienced, the higher the level of depersonalization and lowered sense of personal accomplishment. As the sense of self-efficacy, extraversion, amicability and conscientiousness increases, the level of depersonalization decreases. Conclusions: The important predictors for emotional exhaustion among the security personnel turned out to be seniority and having a hobby; depersonalization it was the quality of cooperation with the superior.
 
REFERENCES (35)
1.
Alfredsson L., Akerstedt T., Mattsson M., Wilborg B.: Self-reported health and well-being amongst night security guards: a comparison with the working population. Ergonomics 1991; 34(5): 525-530, https://doi.org/10.1080/001401...
 
2.
Baka Ł.: Zasoby w pracy a zadowolenie z pracy nauczycieli. Pośrednicząca rola zaangażowania. Kultura i Edukacja 2016; 1(111): 230-244, doi: 10.15804/kie.2016.01.13.
 
3.
Baka Ł.: Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy – zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli. Psychologia Społeczna 2013; 4(27): 422-434.
 
4.
Bakker A. B., Boyd C. M., Dollard M., Gillespie N., Winefield A. H., Stough C.: The role of personality in the job demands-resources model. A study of Australian academic staff. Career Development International 2010; 15(7): 622–636.
 
5.
Bakker A. B., Van der Zee K. I., Lewig K. A., Dollard M. F.: The relationship between the big five personality factors and burnout: a study among volunteer behavior. Journal of Personality and Social Psychology 2006; 146(1): 31–50.
 
6.
Bańkowska A.: Syndrom wypalenia zawodowego – symptomy i czynniki ryzyka. Piel. Pol. 2016; 2(60): 256-260, doi: 10.20883/pielpol.2016.20.
 
7.
Begani R.K., Beagni A.Z., So’on V., Pokasui K.: Impact of shift work amongst security guards in Madang. Contemp PNG Stud 2013;18:98-116.
 
8.
Borowicz Z.: Ochrona osób i mienia. Wydawnictwo „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2018.
 
9.
Brudnik M.: Perception of self-efficacy and professional burnout in general education teachers. Human Movement 2009;10(2):170-175, https://doi.org/10.2478/v10038...
 
10.
Caputo L., Hawkes A.P., Gosche E.E., Vellman P.W., Lange N.R., Salottolo K.M. i wsp.: The impact of changing work schedules on American firefighters’ sleep patterns and well-being. SIGNA VITAE 2015;10(1):25-37, https://doi.org/10.22514/SV101...
 
11.
Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B.: The Job-Resources model of burnout. J. Appl. Psychol. 2001;86:499–512, doi: 10.1037/0021-9010.86.3.499.
 
12.
Demerouti E., Bakker A.B.: The Job-Resources model: Challenges for future research. J. Ind. Psychol. 2011;37:974–983, doi: 10.4102/sajip.v37i2.974.
 
13.
Derbis R., Baka Ł.: Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne 2011; 17(2): 277-287.
 
14.
Hertz R., Charlton J.: Making Family under a Shiftwork Schedule: Air Force Security Guards and Their Wives. Soc. Probl. 1989; 36(5): 491-507, https://doi.org/10.2307/309681...
 
15.
Jachnis A. Psychologia organizacji – kluczowe zagadnienia. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2008.
 
16.
Jędryszek-Geisler A., Izdebski P.: Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe. Edukacja 2018; 1(144):106-117, doi: 10.24131/3724.180108.
 
17.
Juczyński Z., Ogińska-Bulik N.: Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 
18.
Juczyński Z.: Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 
19.
Juczyński Z.: Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PSYCHOLOGICA 2000;4:11-24.
 
20.
Lent J., Schwartz R. C.: The impact of work setting, demographic characteristics, and personality factors related to burnout among professional counselors. Journal of Mental Health Counseling 2012; 34(4): 355–372.
 
21.
Lubrańska A.: Środowisko pracy a wypalenie zawodowe – analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012; 16: 35-45.
 
22.
Łukasiewicz J., Płatek A., Raczkowski A.: Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania tematyką wypalenia. Sympozjum 2018;1:261-280, https://doi.org/ 10.4467/25443283SYM.18.013.9694.
 
23.
Malczewska-Błaszczyk A.: Problem stresu i jego skrajnych konsekwencji u pracowników ochrony osób i mienia. Służby mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe. Państwo i Społeczeństwo 2015; 2: 37-59.
 
24.
Mańkowska B.: Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru. Pol. Forum Psychol. 2018; 23(2): 430-445, https://doi.org/ 10.14656/PFP20180212.
 
25.
Maslach Ch., Jackson S.E., Leiter M.P.: Maslach Burnout Inventory. Third Edition. Mind Garden 2016.
 
26.
Maslach Ch., Schaufeli W. B., Leiter M.: Job burnout. Annual Review of Psychology 2001; 52: 397–422.
 
27.
Oleksy J. Narażenie zawodowe pracowników straży pożarnej – ryzyko zaburzeń psychofizycznych. Psychologia 2015; 4(54): 52-57.
 
28.
Pajorski P.: Pracownik ochrony – etyka „parobka” czy rycerza-wojownika? Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje 2014;16:353-366.
 
29.
Poraj G.: Osobowość jako predyktor zawodowego wypalania się nauczycieli. Med. Pr. 2009;60(4):273-282.
 
30.
Potocka A., Waszkowska M.: Zastosowanie modelu „Wymagania Pracy-Zasoby” do badania związku między zasobami pracy, zasobami osobistymi pracowników i wymaganiami pracy. Med. Pr. 2013; 64(2): 217-225, doi: 10.13075/mp.5893/2013/0018.
 
31.
Rosenbloom T., Malka Y., Israel S.: Job burnout of security guards of aviaton company. Pers Rev 2016; 45(3): 557-568, https://doi.org/10.1108/PR-07-...
 
32.
Sygit-Kowalkowska E.: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Heath 2014; 49 (2): 202-208.
 
33.
Tucholska S.: Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny 2001; 44(3): 301-317.
 
34.
Woszczyk S., Domagalski J., Żelazko A., Nowak P. Stres i sposoby radzenia sobiez nim przez policjantów i strażaków. Bezpieczeństwo Pracy 2016; 10: 11-14.
 
35.
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M.: Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top