PL EN
ORIGINAL ARTICLE
A MODEL TEACHER IN YOUNG PEOPLE’S OPINION
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Monika Skop   

Monika Skop, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mskop@onet.eu, tel. 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):68-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author of the article searches for the answer to the question “What should be the personality of an ideal teacher?”. She highlights the importance of the teacher’s character into his work and into its effects. She also emphasizes the fact that a modern teacher is obliged to become a form-tutor of the XXI st century, which means that he or she should posses an European identity, professionalism and ability to support the developments of students. The article pays attention to the fact that a perfect teacher should have a mature personality and high moral and ethical standards as well as he or she should follow all the Christian rules. Only such teacher can influence in a pedagogical way his students. The article also consists the results of a research which was conducted among students from Trzcinica, which became very helpful in finding answers to the given questions.
 
REFERENCES (37)
1.
Banach C. (2001), Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
2.
Banach C. (2002), Kultura pedagogiczna nauczyciela. W: Grzesiak J. (red.), Edukacja i kultura, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, Kalisz, s.133-144.
 
3.
Banach C. (2004), Nauczyciel wobec zadań reformy edukacji i własnego rozwoju zawodowego. W: Kosętka H., Pietrzyk B., Ślęczka R. (red.), Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.40-53.
 
4.
Dawid W.(1962), O duszy nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Golan Z. (1992), Osobowość a zaangażowanie religijne. Akademia Teologi Katolickiej, Warszawa.
 
6.
Grzegorzewska M. (1963), Kształcenie nauczycieli-wychowawców. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, s. 3-15.
 
7.
Grzegorzewska M. (1964), Wybór pism. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Grzegorzewska M. (1989), Wybór pism, Warszawa.
 
9.
Grzegorzewska M. (2002), Listy do młodego nauczyciela, cykl I-III. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 
10.
Hall C.S., Lindzey G. (2002), Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Juszczyk S., Ogrodnik J., Przybyła E. (2011), Osobowość kompetencje powinności nauczyciela i wychowawcy. Wydawnictwo AWF, Katowice.
 
12.
Kijewska A. (2011), Filozof i jego muzy. Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 
13.
Korczak J. (1930), Pisma. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Kupisiewicz C. (1997), Szkolnictwo w procesie przebudowy. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 
15.
Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli. Wydawnictwo Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
16.
Lewowicki T. (1997), Przemiany oświaty. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
17.
Miksza M. (1994), Żyć, ale jak?. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
18.
Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo „Żak” Warszawa.
 
19.
Okoń W. (1962), Osobowość nauczyciela. Wydawnictwo Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 
20.
Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 
21.
Pikus S. (1995), Etyka nauczycielska jako problem. W: Kaszyński K., Żuk-Łapińska L. (red.), Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra, s. 8-15.
 
22.
Pituła B. (2011), Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
23.
Polskie Towarzystwo Nauczycieli (1997), Kodeks Etyki Nauczycielskiej. Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki.
 
24.
Przetacznikowa M., Włodarski Z.,(1983), Psychologia wychowawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 
25.
Rynio A. (2001), Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
26.
Skonieczka E. (2006), Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość. Życie Szkoły, nr 8, s.42-46.
 
27.
Schulz R. (1992), Kształcenie dla innowacji pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
28.
Szempruch J. (2001), Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów.
 
29.
Szewczuk W. (1966), Psychologia. Zarys podręcznikowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
30.
Szewczuk W. (1985), Słownik psychologiczny. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
31.
Szyszko-Bohusz A. (1982), Osobowość współczesnego nauczyciela (w świetle poglądów wychowawców i młodzieży). Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
32.
Śnieżyński M. (1989), Idealny i rzeczywisty obraz nauczyciela w opinii uczniów. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, s.165-177.
 
33.
Wiśniakowska L. (2004), Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
34.
Zespół Biblistów Polskich (2008), Pierwszy list św. Piotra, rozdz. 3. W: Stachowiak L., Hergesel T., Romaniuk K., Rubinkiewicz R. (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, wiersze 8-12.
 
35.
Ziemska M. (1979), Rodzina a osobowość. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
36.
Kołodziejczyk W., Co to znaczy dobrze uczyć, kto to jest dobry nauczyciel?, www.edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/2013/03/co-to-znaczy-dobrze-uczyc-kto-to-jest.html, (dostęp: 07.09.2014r.).
 
37.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top