PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Education of pupils at earlier school ages in Slovakia and in Poland- a comparative view
 
More details
Hide details
1
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Wydział Pedagogiczny, Preszowski Uniwersytet w Przeszowie, Slovak Republic
 
 
Submission date: 2022-08-10
 
 
Acceptance date: 2022-08-31
 
 
Publication date: 2022-11-16
 
 
Corresponding author
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-542, Leśna Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):288-300
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the joint Polish-Slovak research undertaken was to familiarise Polish and Slovak students with the education of pupils at an earlier school age in the educational systems of both countries. Material and methods: The research was conducted in 2022 at the University of Prešov in the Slovak Republic and the Bialska Academy of Applied Sciences of John Paul II in Poland. Due to the issue under study, the method of document analysis was used. Results: The research provided facts about similarities and differences regarding early childhood education in Poland and Slovakia. They refer to the educational model. Conclusions: Different educational concepts are implemented in both countries, they show the directions of educational changes, the role of teachers, as well as references to the pupil himself as the main subject of education. These differences are conditioned by a number of factors, including historical factors, the directions of the educational reforms carried out.
 
REFERENCES (17)
1.
Brzezińska, R. (2021). Koncepcje edukacji wczesnoszkolnej w ujęciu historycznym, Społeczeństwo. Edukacja. Język. Tom 14/2021, s. 169-186. DOI: 10.19251/sej/2021.14.1(11)
 
2.
Doigo, S., Queirós, A., Carvalho, T., Manatos, M., Soares, D. (2019). 20 YEARS OF THE BOLOGNA DECLARATION – A LITERATURE REVIEW ON THE GLOBALISATION OF HIGHER EDUCATION REFORMS, Conference: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. DOI: 10.21125/edulearn.2019.1283
 
3.
Kraśniewski, A. (2009). Proces boloński to już 10 lat (The Bologna Process is 10 years old). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 8-62.
 
4.
Kruszewska, A., Bernátová, R. (2021), Samoocena umiejętności i kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela wczesnej edukacji dziecka w percepcji studentów Polski, Słowacji i Czech /doniesienie z badań/, w: VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ. VI., (red.) R. Bernátová, T. Nestorenko. Prešovská univerzita v Prešove, s. 216-221. https://www.pulib.sk/web/pdf/w...
 
5.
Kruszewska, A., Fasnerová, M., Bernátová, R., Lavrenova, M. (2020), University preparation of graduates of pedagogy to act as an early childhood education teacher. Self-assessment of Polish, Czech, Slovak and Ukrainian students. European Early Childhood Education Research Journal, Volume 29 Issue 2, https://doi.org/10.1080/135029....
 
6.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Bernátová, R., Fasnerová, M. (2021), [Wy] kształcenie pedagogiczne studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /analiza komparatywna/,w: Różnorodność w edukacji dorosłych XXI wieku,( red.) J. Szada-Borzyszkowska E. Jakubowska. Siedlce: [i]WN IKRiBL, s. 125-139.
 
7.
Łobocki, M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Karków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, s. 26.
 
8.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2022), Departament Szkolnictwa Ogólnego, https://www.gov.pl/attachment/....
 
9.
Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 18. 07. 2022). Dostęp: http://www. statpedu. sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rup_zs_pre-z-s-vyu_ovac_m-jazykom-slovensk_m.pdf.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019 r., poz.639).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2022 poz. 658).
 
13.
Štatistická ročenka – základné školy, 2021/2022. Bratislava: Centrum vedecko–technických informácií SR. (odczytano 18. 07. 2022). Dostep: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-v....
 
14.
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – primárne vzdelávanie, 2008. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 18. 07. 2022). Dostęp: http://www.statpedu.sk/files/a....
 
15.
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy. Prierezové témy. 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 19. 07. 2022). Dostęp: https://www.statpedu.sk/sk/svp....
 
16.
Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 15. 07. 2022). Dostęp: http://www.statpedu.sk/files/a....
 
17.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 2020 r., poz. 1327).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top