PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Edukacja uczniów w młodszym wieku szkolnym na Słowacji i w Polsce - ujęcie komparatywne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Wydział Pedagogiczny, Preszowski Uniwersytet w Przeszowie, Slovak Republic
 
 
Data nadesłania: 10-08-2022
 
 
Data akceptacji: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 16-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-542, Leśna Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):288-300
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem podjętych wspólnych badań polsko-słowackich było przybliżenie studentom polskim i słowackim edukacji uczniów w młodszym wieku szkolnym w systemach oświatowych obu państw. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2022 roku na Uniwersytecie Preszowskim w Republice Słowackiej i Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Polsce. Z racji badanej problematyki posłużono się metodą analizy dokumentów. Wyniki: Badania dostarczyły faktów o podobieństwach i różnicach dotyczących edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Słowacji. Odnoszą się one do modelu edukacji, celów i programów nauczania. Wnioski: W obu państwach wdrażane są różne koncepcje edukacyjne, pokazują one kierunki zmian oświatowych, rolę nauczycieli, jak i odniesienia do samego ucznia jako głównego podmiotu edukacji. Te różnice uwarunkowane są wieloma czynnikami, m.in. historycznymi, kierunkami przeprowadzonych reform oświatowych, zmianami w programach nauczania. Jednak łączy je troska o wszechstronny rozwój ucznia.
 
REFERENCJE (17)
1.
Brzezińska, R. (2021). Koncepcje edukacji wczesnoszkolnej w ujęciu historycznym, Społeczeństwo. Edukacja. Język. Tom 14/2021, s. 169-186. DOI: 10.19251/sej/2021.14.1(11)
 
2.
Doigo, S., Queirós, A., Carvalho, T., Manatos, M., Soares, D. (2019). 20 YEARS OF THE BOLOGNA DECLARATION – A LITERATURE REVIEW ON THE GLOBALISATION OF HIGHER EDUCATION REFORMS, Conference: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. DOI: 10.21125/edulearn.2019.1283
 
3.
Kraśniewski, A. (2009). Proces boloński to już 10 lat (The Bologna Process is 10 years old). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 8-62.
 
4.
Kruszewska, A., Bernátová, R. (2021), Samoocena umiejętności i kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela wczesnej edukacji dziecka w percepcji studentów Polski, Słowacji i Czech /doniesienie z badań/, w: VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ. VI., (red.) R. Bernátová, T. Nestorenko. Prešovská univerzita v Prešove, s. 216-221. https://www.pulib.sk/web/pdf/w...
 
5.
Kruszewska, A., Fasnerová, M., Bernátová, R., Lavrenova, M. (2020), University preparation of graduates of pedagogy to act as an early childhood education teacher. Self-assessment of Polish, Czech, Slovak and Ukrainian students. European Early Childhood Education Research Journal, Volume 29 Issue 2, https://doi.org/10.1080/135029....
 
6.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Bernátová, R., Fasnerová, M. (2021), [Wy] kształcenie pedagogiczne studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /analiza komparatywna/,w: Różnorodność w edukacji dorosłych XXI wieku,( red.) J. Szada-Borzyszkowska E. Jakubowska. Siedlce: [i]WN IKRiBL, s. 125-139.
 
7.
Łobocki, M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Karków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, s. 26.
 
8.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2022), Departament Szkolnictwa Ogólnego, https://www.gov.pl/attachment/....
 
9.
Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 18. 07. 2022). Dostęp: http://www. statpedu. sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rup_zs_pre-z-s-vyu_ovac_m-jazykom-slovensk_m.pdf.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019 r., poz.639).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2022 poz. 658).
 
13.
Štatistická ročenka – základné školy, 2021/2022. Bratislava: Centrum vedecko–technických informácií SR. (odczytano 18. 07. 2022). Dostep: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-v....
 
14.
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – primárne vzdelávanie, 2008. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 18. 07. 2022). Dostęp: http://www.statpedu.sk/files/a....
 
15.
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy. Prierezové témy. 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 19. 07. 2022). Dostęp: https://www.statpedu.sk/sk/svp....
 
16.
Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 2015. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. (odczytano 15. 07. 2022). Dostęp: http://www.statpedu.sk/files/a....
 
17.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 2020 r., poz. 1327).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top