PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Świadomość wyboru kierunku studiów nauczycielskich. Analiza komparatywna motywów studentek z Polski, Czech i Słowacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Wydział Pedagogiczny, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Slovak Republic
 
3
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-07-2022
 
 
Data akceptacji: 21-07-2022
 
 
Data publikacji: 16-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):248-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Nauczyciel wychowania przedszkolnego, to nauczyciel uczący dzieci w wieku 3-6 lat. Z uwagi na ten wiek, w którym kształtują się procesy poznawcze rzutujące na całe przyszłe życie dziecka, nauczyciel powinien wybrać ten zawód świadomie i powinien być do niego odpowiednio przygotowany. Celem podjętych badań empirycznych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci wybierając kształcenie nauczycielskie. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 230 studentek z trzech ośrodków uniwersyteckich w Polsce, Słowacji i Czechach. Z racji badanej problematyki i terenu badań posłużono się autorskim narzędziem badawczym, poprzedzonym badaniem pilotażowym i procesem jego walidacji. Wyniki: Badania dostarczyły faktów o podobieństwach i różnicach dotyczących okoliczności wyboru kształcenia nauczycielskiego. Studia pedagogiczne w większości wybierają kobiety ze wsi i małych miast. Wnioski: Wyniki badań pokazały, że zdecydowana większość badanych studentek wybiera studia nauczycielskie świadomie z przyczyn, które można uznać za pozytywne.
 
REFERENCJE (25)
1.
Banach, Cz. (2014). Nauczyciel w badaniach pedagogicznych jego osobowość i kompetencje oraz zadania i prognozy, w: L. Pawelski, B. Urbanek (red.). Twórczość – kreatywność – nauczyciel. Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.
 
2.
Dróżka, W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: WSP.
 
3.
Duraj-Nowakowa, K. (1984). Motywy wyboru studiów nauczycielskich i zawodu nauczyciela. Ruch Pedagogiczny, 2, 49–56.
 
4.
Gierańczyk, W., Duży, W. (2012). Zawód geograf – atrakcyjność studiów a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK). Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 2, 113-134.
 
5.
Grabowski, H. (1991).Postawy zawodowe studentów uczelni wychowania fizycznego wobec przyszłej pracy w kulturze fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1.
 
6.
GUS (2018). Główny Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). https://stat.gov.pl/obszary-te... edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6. html (dostęp: 05.02.2021).
 
7.
Htang, L.K. (2019). Motivations for choosing teaching as a career:teacher trainees’ perspective from a Myanmar context. Journal of Education for Teaching, https://doi.org/10.1080/026074....
 
8.
Keçici, S. E. (2019). Reasons for Choosing the Profession of Teacher. Asian Journal of Education and Training, Vol. 5, no 3, s.447-453.
 
9.
Kosiba, G., Madejski, E., Jaworski, J. (2014). Motywy wyboru zawodu a pełnienie roli nauczyciela. Teraźniejszość-Człowiek - Edukacja, nr 67(3), s.75-87.
 
10.
Kruszewska, A. (2018). Teacher’s skills and competencies in the awareness of students of early childhood education /research evidence/, w: Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, s. 0256-0264. DOI:10.21125/edulearn.2018.0131.
 
11.
Kruszewska, A., Fasnerová, M., Bernátová, R., Lavrenova, M. (2021), University preparation of graduates of pedagogy to act as an early childhood education teacher. Self-assessment of Polish, Czech, Slovak and Ukrainian students. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 29 Issue 2, Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/135029...
 
12.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. X. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Ordon, U. (2001). Nauczyciel-wychowawca w świetle oczekiwań dzieci w wieku przedszkolnym. Prace Naukowe. Pedagogika, 8-9-10, s.641-647.
 
14.
Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 
15.
Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
16.
Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość – teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
17.
Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Procesy, czynniki, predykcja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 
18.
Prokopczuk, A. (2012). Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, nr 5(118),s. 29-49.
 
19.
Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: Wyd. WAM.
 
20.
Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 2 nr 27/28, s. 15-28.
 
21.
Tracz,M., Hibszer, A. (2016). Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, X, DOI: 10.24917/20845456.10.14.
 
22.
Tracz, M., Stanuch, J. (2011). Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w: K. Potyrała (red.), Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i badań na różnych etapach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s.37-44.
 
23.
Wojtasik, B. (1997). Warsztaty doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
24.
Yüce, K., Şahin, E.Y., Koçer, Ö., Kana, F. (2013). Motivations for choosing teaching as a career: a perspective of pre-service teachers from a Turkish context. Asia Pacific Educion Review, 14, p. 295–306, https://doi.org/10.1007/s12564....
 
25.
Żegnałek, K., Gutowska-Wyrzykowska, E. (2016). Nauczyciel- misja czy zawód. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13,s. 173-184.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top