PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Awareness of choosing a teaching course of study. A comparative analysis of the motives of female students from Poland, the Czech Republic and Slovakia
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Wydział Pedagogiczny, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Slovak Republic
 
3
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Polska
 
 
Submission date: 2022-07-05
 
 
Final revision date: 2022-07-20
 
 
Acceptance date: 2022-07-21
 
 
Publication date: 2022-11-16
 
 
Corresponding author
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):248-260
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: In view of this age when cognitive processes affecting the whole future life of the child are formed, the teacher should choose this profession consciously and should be adequately prepared for it. The aim of the research undertaken was to determine the motives that currently guide students in choosing teacher. Material and methods: The study was conducted among 230 female students from three university centres in Poland, Slovakia and the Czech Republic. Due to the issue under study and the research area, an author's research tool was used, preceded by a pilot study and its validation process. Results: The research provided facts about similarities and differences regarding the circumstances of choosing teacher education. The majority of women from rural areas and small towns choose to study teaching. Conclusions: The results of the study showed that the vast majority of the female students surveyed choose teacher education deliberately for reasons that can be considered positive.
 
REFERENCES (25)
1.
Banach, Cz. (2014). Nauczyciel w badaniach pedagogicznych jego osobowość i kompetencje oraz zadania i prognozy, w: L. Pawelski, B. Urbanek (red.). Twórczość – kreatywność – nauczyciel. Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.
 
2.
Dróżka, W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: WSP.
 
3.
Duraj-Nowakowa, K. (1984). Motywy wyboru studiów nauczycielskich i zawodu nauczyciela. Ruch Pedagogiczny, 2, 49–56.
 
4.
Gierańczyk, W., Duży, W. (2012). Zawód geograf – atrakcyjność studiów a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK). Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 2, 113-134.
 
5.
Grabowski, H. (1991).Postawy zawodowe studentów uczelni wychowania fizycznego wobec przyszłej pracy w kulturze fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1.
 
6.
GUS (2018). Główny Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). https://stat.gov.pl/obszary-te... edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6. html (dostęp: 05.02.2021).
 
7.
Htang, L.K. (2019). Motivations for choosing teaching as a career:teacher trainees’ perspective from a Myanmar context. Journal of Education for Teaching, https://doi.org/10.1080/026074....
 
8.
Keçici, S. E. (2019). Reasons for Choosing the Profession of Teacher. Asian Journal of Education and Training, Vol. 5, no 3, s.447-453.
 
9.
Kosiba, G., Madejski, E., Jaworski, J. (2014). Motywy wyboru zawodu a pełnienie roli nauczyciela. Teraźniejszość-Człowiek - Edukacja, nr 67(3), s.75-87.
 
10.
Kruszewska, A. (2018). Teacher’s skills and competencies in the awareness of students of early childhood education /research evidence/, w: Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, s. 0256-0264. DOI:10.21125/edulearn.2018.0131.
 
11.
Kruszewska, A., Fasnerová, M., Bernátová, R., Lavrenova, M. (2021), University preparation of graduates of pedagogy to act as an early childhood education teacher. Self-assessment of Polish, Czech, Slovak and Ukrainian students. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 29 Issue 2, Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/135029...
 
12.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. X. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Ordon, U. (2001). Nauczyciel-wychowawca w świetle oczekiwań dzieci w wieku przedszkolnym. Prace Naukowe. Pedagogika, 8-9-10, s.641-647.
 
14.
Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 
15.
Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
16.
Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość – teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
17.
Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Procesy, czynniki, predykcja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 
18.
Prokopczuk, A. (2012). Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, nr 5(118),s. 29-49.
 
19.
Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: Wyd. WAM.
 
20.
Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 2 nr 27/28, s. 15-28.
 
21.
Tracz,M., Hibszer, A. (2016). Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, X, DOI: 10.24917/20845456.10.14.
 
22.
Tracz, M., Stanuch, J. (2011). Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w: K. Potyrała (red.), Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i badań na różnych etapach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s.37-44.
 
23.
Wojtasik, B. (1997). Warsztaty doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
24.
Yüce, K., Şahin, E.Y., Koçer, Ö., Kana, F. (2013). Motivations for choosing teaching as a career: a perspective of pre-service teachers from a Turkish context. Asia Pacific Educion Review, 14, p. 295–306, https://doi.org/10.1007/s12564....
 
25.
Żegnałek, K., Gutowska-Wyrzykowska, E. (2016). Nauczyciel- misja czy zawód. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13,s. 173-184.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top