PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Assessment of children's readiness for school by preschool teachers /reminiscences from the time of the pandemic/
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2022-06-22
 
 
Acceptance date: 2022-06-29
 
 
Publication date: 2022-08-30
 
 
Corresponding author
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-542, Leśna Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):190-204
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the undertaken research was to find out the assessment carried out by preschool education teachers on the school readiness of children during the pandemic. Material and methods: The research was carried out by the method of survey using the author's questionnaire survey among 90 teachers in kindergartens on the territory of Biała Podlaska and Biała district. Results: The data analysis revealed the so-called "weak points" of distance education in pre-school. Teachers in the conducted assessment indicated skills which some children did not master, especially in the emotional and social sphere, while the skills mastered by them in the cognitive sphere were assessed very well. Conclusions: It was noted the need to look for new solutions and tools in working with preschool children in conditions of remote education, so that the assessment of school readiness is based not only on the observation of children but on their various activities and free play.
 
REFERENCES (22)
1.
Ambroziak, E. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny,pobrane z:https://wuplodz.praca.gov.pl/d... %20pandemii%20Covid19%20na%20funkcjonowanie%20rodziny%20%28p.%20Ewa%20Ambroziak%29.pdf/1c3b682d-3d03-4667-b64a-6bd9cfe61fe2?t=1614858338028 (dostęp: 27.05.2022).
 
2.
Bielecka,G., Dudzik,I. (2021).Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców. Edukacja Terapia Opieka, 3, 83–94. DOI:https://doi.org/10.52934/eto.1....
 
3.
Brejnak, W. (2009).Wybrane problemy dojrzałości szkolnej,Życie Szkoły, [R] 64 nr 5,s.48.
 
4.
Brzezińska, A. (2002).Współczesne ujęcie gotowości szkolnej.O pomyślny start ucznia.Biuletyn Informacyjny PTD, nr 23.
 
5.
Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M. (2020). Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii, pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp: 05.04. 2022).
 
6.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1998).Dziecięca matematyka. Diagnozowanie dziecięcej kompetencji. Warszawa:WSiP.
 
7.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.(2011).Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wynikii formułowaćwnioski. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.
 
8.
Jaskulska S., Jankowiak B., Rybińska, A. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego, pobrane z: https://sites.google.com/view/... (dostęp 05.06.2022).
 
9.
Karbowniczek, J. (2006).Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 1, s. 5-9.
 
10.
Klim-Klimaszewska, A. (2002).Pedagogika przedszkolna. Warszawa: FREEiB.
 
11.
Kopik, A.(red.) (2007). Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce: Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
 
12.
Kruszewska, A. (2015), Między przedszkolem a szkołą – obowiązek szkolny sześciolatka – dziecka przekracza próg szkoły, Częstochowa: OWP SiM.
 
13.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Szewczyk, K. (2022). Polish teachers of early education in theface of distance learning during the COVID-19 pandemic - the difficulties experienced and suggestions for the future. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, Vol. 50, issue 3, ss. 304-315.
 
14.
Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji: praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
15.
Nazaruk, S., Marchel, J. (2006).Gotowość szkolna dzieci. Wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
16.
Santrock, J.W. (1981).Adolescence:An Introduction, Publisher: McGraw-Hill Higher.
 
17.
Skowrońska, A. (2007). Dojrzałość szkolna,Życie Szkoły, nr7,s.8.
 
18.
Popiołek, M. (2014), E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności,Zarządzanie mediami, Tom 2(2)s.77-90, DOI:10.4467/23540214ZM.14.006.3568.
 
19.
Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża, G.(1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP, s.142.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 20 marca 2020, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).
 
21.
Wilgocka-Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.
 
22.
Zał. 1. do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne (Dz. U.2017, poz.356).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top