PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Ocena gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego /reminiscencje z czasu pandemii/
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-06-2022
 
 
Data akceptacji: 29-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-542, Leśna Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):190-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem podjętych badań było poznanie oceny przeprowadzonej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie gotowości szkolnej dzieci w czasie pandemii, kiedy placówki przedszkolne pracowały w warunkach reżimu sanitarnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety wśród 90 nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w przedszkolach na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Wyniki: Analiza danych wykazała tzw. „słabe punkty” edukacji na odległość w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele w przeprowadzonej ocenie wskazali na umiejętności, których część dzieci nie opanowała, szczególnie w sferze emocjonalnej i społecznej, zaś opanowane przez nie umiejętności w sferze poznawczej oceniono bardzo dobrze. Wnioski: Zauważono potrzebę poszukiwań nowych rozwiązań i narzędzi w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w warunkach edukacji zdalnej, by ocena gotowości szkolnej opierała się nie tylko na obserwacji dzieci ale na ich różnego rodzaju aktywnościach, wytworach i swobodnych zabawach.
 
REFERENCJE (22)
1.
Ambroziak, E. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny,pobrane z:https://wuplodz.praca.gov.pl/d... %20pandemii%20Covid19%20na%20funkcjonowanie%20rodziny%20%28p.%20Ewa%20Ambroziak%29.pdf/1c3b682d-3d03-4667-b64a-6bd9cfe61fe2?t=1614858338028 (dostęp: 27.05.2022).
 
2.
Bielecka,G., Dudzik,I. (2021).Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców. Edukacja Terapia Opieka, 3, 83–94. DOI:https://doi.org/10.52934/eto.1....
 
3.
Brejnak, W. (2009).Wybrane problemy dojrzałości szkolnej,Życie Szkoły, [R] 64 nr 5,s.48.
 
4.
Brzezińska, A. (2002).Współczesne ujęcie gotowości szkolnej.O pomyślny start ucznia.Biuletyn Informacyjny PTD, nr 23.
 
5.
Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M. (2020). Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii, pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp: 05.04. 2022).
 
6.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1998).Dziecięca matematyka. Diagnozowanie dziecięcej kompetencji. Warszawa:WSiP.
 
7.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.(2011).Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wynikii formułowaćwnioski. Kraków: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.
 
8.
Jaskulska S., Jankowiak B., Rybińska, A. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego, pobrane z: https://sites.google.com/view/... (dostęp 05.06.2022).
 
9.
Karbowniczek, J. (2006).Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 1, s. 5-9.
 
10.
Klim-Klimaszewska, A. (2002).Pedagogika przedszkolna. Warszawa: FREEiB.
 
11.
Kopik, A.(red.) (2007). Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce: Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
 
12.
Kruszewska, A. (2015), Między przedszkolem a szkołą – obowiązek szkolny sześciolatka – dziecka przekracza próg szkoły, Częstochowa: OWP SiM.
 
13.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Szewczyk, K. (2022). Polish teachers of early education in theface of distance learning during the COVID-19 pandemic - the difficulties experienced and suggestions for the future. Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, Vol. 50, issue 3, ss. 304-315.
 
14.
Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji: praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
15.
Nazaruk, S., Marchel, J. (2006).Gotowość szkolna dzieci. Wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
16.
Santrock, J.W. (1981).Adolescence:An Introduction, Publisher: McGraw-Hill Higher.
 
17.
Skowrońska, A. (2007). Dojrzałość szkolna,Życie Szkoły, nr7,s.8.
 
18.
Popiołek, M. (2014), E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności,Zarządzanie mediami, Tom 2(2)s.77-90, DOI:10.4467/23540214ZM.14.006.3568.
 
19.
Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża, G.(1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP, s.142.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 20 marca 2020, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).
 
21.
Wilgocka-Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.
 
22.
Zał. 1. do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne (Dz. U.2017, poz.356).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top