PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wiek, a jakość życia kobiet po mastektomii
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Bylina   

Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademicka 2, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 16-05-2022
Data ostatniej rewizji: 22-06-2022
Data akceptacji: 29-06-2022
Data publikacji: 30-08-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):205–221
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie zależności pomiędzy jakością życia kobiet po mastektomii, a ich wiekiem. Materiał i metody: Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 u pacjentek po wykonanym zabiegu mastektomii. Badania wykonano wśród 100 pacjentek, z których 62 należały do Klubu Amazonek, a pozostałe nie były jego członkiniami. Wyniki: Zabieg mastektomii wpływa na wszystkie obszary jakości życia kobiet, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej. Zaobserwowano istotne zależności pomiędzy elementami jakości życia, a wiekiem kobiet po mastektomii. U większości badanych wraz z wiekiem zaobserwowano istotne zmiany w jakości życia. Wnioski: Kobiety po mastektomii mają specyficzne doświadczenia związane z własną chorobą nowotworową, która wywiera ogromny wpływ na całe ich życie, a zwłaszcza na sferę codziennej aktywności rodzinnej, kontaktów z innymi ludźmi oraz możliwość wykonywania pracy zawodowej. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na te zmiany był wiek respondentek.
 
REFERENCJE (24)
1.
Budny A., Starosławska E., Budny B., Wójcik R., Hys M., Kozłowski P., Budny W., Brodzik A., Burdan F. (2019). Epidemiology and diagnosis of breast cancer. Polski Merkur Lek., Vol.46(275), 195-204. https://medpress.com.pl/shop/i....
 
2.
De Walden-Gałuszko K., Ciałkowska-Rysz A. (2015). Medycyna paliatywna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa https://doci.pl/Drakota/k-de-w....
 
3.
Didkowska J., Wojciechowska U. (2013). Nowotwory piersi w Polsce i Europie - populacyjny punkt widzenia [Breast cancer in Poland and Europe — population and statistics]. NOWOTWORY Journal of Oncology, Vol.63, 111–118. https://www.researchgate.net/p....
 
4.
Global Cancer Obserwatory https://gco.iarc.fr/ data pobrania 15.05.2022.
 
5.
Janssens J., Vandeloo M. (2009). Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki związane z wiekiem i stylem życia. Nowotwory, Vol.53, 159-167. https://journals.viamedica.pl/....
 
6.
Konieczny M. (2022). Quality of life of women after mastectomy. Journal of Education, Health and Sport, Vol.12(1), 21-33. https://apcz.umk.pl/JEHS/artic... DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEH....
 
7.
Kulesza-Brończyk B., Terlikowski R., Dobrzycka B., Filipowska J., Półjanowicz W., Lejmanowicz K., Terlikowski SJ. (2009). Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka. Zdrowie Publiczne, Vol.119, 293–297. https://journals.viamedica.pl/....
 
8.
Machnik- Czerwik A. (2010). Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej, a jakość życia chorych onkologicznie. Psychoonkologia, Vol.2, 55-59. https://www.termedia.pl/Funkcj....
 
9.
Mazur-Roszak M. (2012). Obustronny rak piersi – wybrane elementy charakterystyki immunohistochemicznej i molekularnej. Rozprawa doktorska https://www.wbc.poznan.pl/Cont....
 
10.
Milik A. (2013). Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu. Psychoonkologia, Vol. 2, 50-55. https://www.termedia.pl/Przyst....
 
11.
Mokhatri-Hesari P., Montazeri A. (2020). Health-related quality of life in breast cancer patients: review of reviews from 2008 to 2018. Health Qual Life Outcomes, Vol. 18, 338. https://doi.org/10.1186/s12955....
 
12.
Musiał Z., Sendecka W., Zalewska-Puchała J. (2013). Jakość życia po mastektomii, Problemy Pielęgniarstwa, Vol.21(1), 38-46. https://www.termedia.pl/Jakosc....
 
13.
Muzzatti B., Bomben F., Flaiban C., Piccinin M., Annunziata M.A. (2020). Quality of life and psychological distress during cancer: A prospective observational study involving young breast cancer female patients. BMC Cancer, Vol 20(1) [758] https://doi.org/10.1186/s12885...- 07272-8.
 
14.
Nahleh Z.A., Dwivedi A., Khang T. (2016). Decreased health related quality of life among hispanic breast cancer survivors. Women’s Health., Vol. 2(1), 22-29.
 
16.
Paluch-Shimon S., Cardoso F., Sessa C. (2016). ESMO Guidelines Committee. Prevention and screening in BRCA mutationcarriers and otherbreast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for cancer prevention and screening. Ann Oncol., Vol.27,103-110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go... DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
17.
Pawlik M., Kaczmarek-Borowska B. (2013). Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii, Wydawnictwo UR, Rzeszów, Vol.2, 203-211. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
18.
Rocławska A. R. (2015). Ocena jakości życia kobiet po mastektomii. Psychoonkologia, Vol.3, 116–124. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
19.
Schipper H. (1990). Quality of Life: Principles of the Clinical Paradigm. J Psychosocial Oncology, Vol.8, 171-185. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
20.
Shouman A.E., Abou E.N., Gado N., Mahmoud A., Goda I. (2016). Quality of life in breast cancer sufferers. Int J Health Care Qual Assure, Vol. 29, 721-732. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
21.
Stępień R. (2007). Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii. Probl Piel., Vol.15, 20-25. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
22.
Tasiemski T. (2009). Jakość życia kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, Vol.17(4), 48-58. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
23.
Yfantis A., Intas G., Tolia M., Nikolaou M., Tsoukalas N., Lymperi M., Kyrgias G., Zografos G., Kontos M. (2018). Health-related quality of life of young women with breast cancer. Review of the literature. J BUON, Vol. 23,1–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p....
 
24.
Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Nowak W. (2010). Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny jakości życia EORTC QLQ C30 oraz jego modułu dotyczącego pacjentek z nowotworami piersi (EORTC QLQ BR23). Ginekologia i Położnictwo, Vol 81, 262-267. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ha....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081