PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zachowania edukacyjne podopiecznych pieczy instytucjonalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-06-2022
 
 
Data akceptacji: 29-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Urszula Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):222-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Zachowania edukacyjne podopiecznych pieczy zastępczej różnią się zazwyczaj od zachowań ich rówieśników przebywających w środowisku rodzinnym i korzystających z pomocy i wsparcia rodzin. Materiał i metody: Materiał badawczy pozyskiwano dzięki badaniom sondażowym realizowanym na terenie 6 województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. W badaniach wykorzystano ankietę skierowaną do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego oraz wywiad skategoryzowany skierowany do dyrektorów/koordynatorów/ wychowawców badanych placówek. Wyniki: Pytania badawcze dotyczyły posiadania i rozwijania zainteresowań wychowanków, ilości czasu przeznaczanego na przygotowywanie się do zajęć szkolnych, udzielanego wsparcia w zakresie przygotowania się do tych zajęć, przedmiotów sprawiających im najwięcej trudności. Wnioski: Z badań wynika, że to środowisko i wiek podopiecznych warunkuje rozwijanie zainteresowań, ich rodzaj warunkuje zaś płeć respondentów. Wychowawcy są osobami wspierającymi swoich podopiecznych w codziennym przygotowywaniu się do zajęć szkolnych, na które przeznaczane jest najczęściej od 1 do 3 godzin dziennie.
 
REFERENCJE (15)
1.
Andrzejewski, M. (2006). Rodziny zastępcze - charakterystyka prawna. W: M. Andrzejewski, P. Gąsiorek, P. Ławrynowicz, M. Synoradzka (red.), Rodziny zastępcze – problematyka prawna. Toruń: Dom Organizatora.
 
2.
Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa: WSiP.
 
3.
Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dynamicznej. Gdańsk: GWP.
 
4.
Ornacka, K., Szlachta, K. (2013). O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka. W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.). Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego. Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, 93–110, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bi... (dostęp: 18.04.2021).
 
5.
Parkita, E. (2012). Szkolne i pozaszkolne formy edukacji estetycznej młodzieży. W: J. Piekarski, L. Tomaszewska, M. Szymańska, M. Kamińska (red.), Aktywność edukacyjna - aktywność w zawodzie. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.
 
6.
Pawłowska, R., Jundziłł, I. (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk: GWSH.
 
7.
Pękala, A. (2006). Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2, 13-17.
 
8.
Pilch, T. (2010). Strategie badań ilościowych. W: Palka S. (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.
 
9.
Rozporządzenie MPiPS z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720.
 
10.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Ruszkowska, M. (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa: CRZL.
 
12.
Ruszkowska, M., Róg, A., Zmysłowska, M. (2019). School and after-school interests taken up by the dependents of foster care facilities (on the example of Lubelskie voivodeship), Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. III, 392—402.
 
13.
Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 
14.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. 2018 poz. 998, z późn. zm. (zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, Dz. U. z 2018 r. poz. 1076, Dz. U. z 2018 r. poz. 416, M.P. z 2018 r. poz. 326).
 
15.
https://stat.gov.pl/obszary-te... (data dostępu 13.02.2021).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top