PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
REALIZACJA FUNKCJI BIOLOGICZNO-OPIEKUŃCZEJ W PIECZY ZASTĘPCZEJ (NA PRZYKŁADZIE POWIATU BIALSKIEGO)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data nadesłania: 04-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2020
 
 
Data akceptacji: 22-06-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Sobczuk   

Zakład Pedagogiki, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):58-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Materiał do niniejszego opracowania powstał jako efekt prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na badanym terenie. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorskie kwestionariusze ankiet. Badania realizowano na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dwóch rodzinnych domach dziecka. Celem artykułu uczyniono ocenę realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Prezentowane w pracy podejście do omawianego zagadnienia ma charakter selektywny opierający się na wybranych przez autorów zadaniach (potrzebach) związanych z realizacją wspomnianej funkcji. Wyniki: Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Wnioski: Na podstawie przedstawionych powyżej analiz można mówić o istnieniu pewnych problemów w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej na terenie powiatu bialskiego.
 
REFERENCJE (17)
1.
Adamski, F. (2002). Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Adamski, F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001), Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
4.
Fontana, D. (1995). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 
5.
Garczyński, S. (1972), Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
6.
Górski, J. (red.). (2015). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
7.
Hasik, J., Gawęcki, J. (2000). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Jan Paweł II. (1983). Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
9.
Jarosz, M. (2012). Zalecenia zdrowego żywienia w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych i onkologicznych. Warszawa: Instytut Żywności i żywienia.
 
10.
Kawula, S. (2009). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Komosińska, K., Woynarowska, B. (2010). Zachowanie odpowiedniego rytmu pracy i odpoczynku. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 209-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Kowalewska, A. (2010). Żywienie. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 189-199). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Ruszkowska, M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
14.
Sikorski, T. (1986), Rodzina jako źródło kształtowania człowieka. Od myśli Karola Wojtyły do nauczania Jana Pawła II. W: Cz. Czapów i in. (red.), Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
15.
Woynarowska, B., Kołoto H. (2004), Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. Remedium, nr 6, s. 14-15.
 
16.
Woynarowska, B. (2010). Aktywność fizyczna. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 201-208). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Ziemska, M. (1979), Rodzina i dziecko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top