PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Specyfika i wyzwania w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - rekomendacje dla praktyki pedagogicznej.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Uczelnia Korczaka, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-02-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-03-2024
 
 
Data akceptacji: 13-03-2024
 
 
Data publikacji: 24-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Broża   

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Uczelnia Korczaka, al. Sikorskiego 23, 10-088, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):235-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule autorka podejmuje rozważania na temat specyfiki relatywnie nowego zawodu jakim jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonana została analiza wybranych elementów formalnych, merytorycznych i organizacyjnych związanych z tą profesją. Opisane zostały wyzwania, jakiem musi sprostać koordynator związane z zadaniowym czasem pracy, emocjonalnymi kosztami pracy, jak również brakiem wzorów odpowiedniej dokumentacji. Teoretyczne rozważania stanowią efekt długoletniej pracy autorki na stanowisku koordynatora rodziny i są prowadzone z punktu widzenia praktyka. Materiał i metody: Analiza danych zawartych w raporcie NIK, analiza ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przegląd literatury Wyniki: Zawód koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej posiada własną specyfikę różną od innych zawodów pomocowych. Wyzwania związane są z zadaniowym czasem pracy, fluktuacją pracowników, obciążeniem emocjonalnym, brakiem systematycznych szkoleń i superwizji, a także brakiem wzoru obowiązującej dokumentacji. Wnioski: Należy utworzyć wzory obowiązującej dokumentacji, a plan pomocy dziecku zastąpić planem pracy z rodziną; należy wprowadzić superwizję koleżeńską w miejscu pracy koordynatorów; należy zminimalizować zjawisko odpływu z pracy.
 
REFERENCJE (13)
1.
Gebel, T., (2017). Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia” (Vol. 30, nr 4 (2017), s. 259-268), doi: 10.17951/j.2017.30.4.259.
 
2.
GUS: Piecza zastępcza w 2021 r. Dostęp internetowy: view.officeapps.live.com/ z dnia 10.12.2023 r.
 
3.
Heaton, J. A., (2005), Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
4.
Jaroszewska-Ignatowska, I. (2020). Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z Covid-19, Warszawa: Wolters kluwer.
 
5.
Klimek, M. (2012). Rodzicielstwo zastępcze jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. W: B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
6.
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 
7.
Mickiewicz, K., Babska, A., Głogowska, K., Günther-Jabłońska, A. (2016). Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem. Praca Socjalna, 31(2), 165-188.
 
8.
NIK (2021) Raport: Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dostęp: id,24061,vp,26803.pdf (nik.gov.pl) z dn. 10.12.2023 r.
 
9.
Ruszkowska, M (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa.
 
10.
Seredyńska, A. (2013). Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela. Pedagogika społeczna nr 4, s. 99-112.
 
11.
Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej Dz.U.2016 poz. 2087.
 
12.
Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 
13.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top