PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wsparcie podopiecznych pieczy zastępczej w zakresie rozwijania zainteresowań i pasji
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2020
 
 
Data akceptacji: 04-05-2020
 
 
Data publikacji: 10-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Ruszkowska Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):39-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Zainteresowania przygotowują do samorozwoju i samokształcenia przez całe życie, są istotnym wyznacznikiem drogi życiowej człowieka. Celem badań było pozyskanie informacji na temat zainteresowań i pasji podopiecznych pieczy zastępczej oraz uzyskiwanego wsparcia w zakresie ich rozwijania. Badania miały stanowić próbę odpowiedzi na pytania: Czy i jakiego rodzaju zainteresowania posiadają podopieczni pieczy zastępczej? Czym jest warunkowane posiadanie zainteresowań? Czy i jakiego rodzaju wsparcie otrzymują podopieczni pieczy zastępczej w zakresie rozwijania swoich zainteresowań i pasji? Materiał i metody: Badania realizowano od kwietnia do grudnia 2018 roku, miały one charakter ilościowy, wykorzystano w nich badania sondażowe przeprowadzone na terenie 3 województw. Badania opierały się na wywiadach z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kwestionariuszu ankiety dla podopiecznych. Wyniki: Zainteresowania podopiecznych warunkowane były ich wiekiem, płcią, środowiskiem zamieszkania, zaś uzyskiwane wsparcie w ich rozwijaniu rodzajem pieczy zastępczej. Wnioski: Podopieczni otrzymują różnego rodzaju wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji.
 
REFERENCJE (12)
1.
Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Szkolne środowisko uczenia się. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s.240-261). Warszawa: PWN.
 
2.
Gurycka, A. (1998). Zainteresowania. W: W. Szewczuk, (red.), Encyklopedia psychologii (s.1080).Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
3.
Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa: WSiP.
 
4.
Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dynamicznej. Gdańsk: GWP.
 
5.
Pękala, A., (2006). Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 2, (s. 13-17).
 
6.
Rocznik Statystyczny województw 2017. Warszawa: GUS.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720.
 
8.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 r. Dz. U. 2018, poz. 998.
 
9.
Winiarski, M. (2017). W kręgu pedagogiki społecznej. Studia-szkice-refleksje. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 
10.
Zawistowska, A. (2012). Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
http://www.kielce.uw.gov.pl/ft... (data dostępu 10.12.2019).
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top