PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Działalność placówek wsparcia dziennego na rzecz dziecka i rodziny (na przykładzie działalności placówki wsparcia dziennego „Dziupla” w Białej Podlaskiej)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-07-2021
 
 
Data akceptacji: 05-07-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anetta Roszkowska   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):13-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek wsparcia dziennego. Na wstępie poruszone zostały kwestie dotyczące rodziny i jej funkcjonowania. W artykule Autorka odnosi się również do własnych doświadczeń w pracy z dziećmi. Jako przykład dobrej praktyki zaprezentowana zostanie działalność placówki wsparcia dziennego „Dziupla” w Białej Podlaskiej. Materiał i metody: nie dotyczy Wyniki: nie dotyczy Wnioski: Zaprezentowany w artykule przykład placówki wsparcia dziennego „Dziupla” wskazuje na potrzebę funkcjonowania tego rodzaju instytucji w środowisku lokalnym. Placówka osiąga pozytywne rezultaty swej pracy. Akcentując w toku codziennych zajęć znaczenie edukacji, wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach. Przyczynia się do rozwoju społeczno – moralnego dzieci. Kształtuje prawidłowe postawy oraz akceptowane społecznie zachowania. Atrakcyjność i szeroka oferta prowadzonych zajęć sprawia, że dzieci chętnie uczęszczają do placówki, a oddziaływania pedagogiczne przynoszą pozytywne skutki. „Dziupla” jest alternatywą dla tzw. ulicy i odskocznią od niekorzystnej atmosfery domu rodzinnego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Adamski, F. (2006). Rodzina. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V (s. 307). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
2.
Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Basak, A. (2011). Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie. Pedagogika Rodziny nr 1(3/4), s. 101 – 109. Pobrane z:. https://bazhum.muzhp.pl/media/..., [data dostępu 08.03.2021r.].
 
4.
Błasiak, A. (2010). Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 73 - 104). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
5.
Brenk, M. (2017). Placówki wsparcia dziennego. W: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc – wsparcie – ratownictwo: o optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, (s. 231 - 239). Poznań – Gniezno: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Dąbrowska – Jabłońska, I. (2005). Świetlica środowiskowa. W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (s. 219 - 226). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
7.
Jan Paweł II. (2005). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
8.
Janeczko, B. (2009). Nauczanie, wychowanie, profilaktyka. Zadania świetlicy środowiskowej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (s. 285 – 297). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
9.
Kawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 1, s. 12 – 16.
 
10.
Smolińska – Theiss, B. (2006). Rodzina dysfunkcyjna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V ( s. 330 – 331). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Sztaba, M. (2015). Portret polskiej rodziny w nauczaniu świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Pedagogiczne implikacje. W: A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Obudzić (nie) odkryty potencjał małżeństwa i rodziny (211 – 241). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
12.
Urząd Statystyczny w Lublinie (2020). Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2019r. Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl/opr..., [data dostępu 09.03.2021r.].
 
13.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Dz. U. 2020 r., poz. 821. Rozdział 3.(art. 18 – 28).
 
14.
Walęcka – Matyja, K. (2014). Rola i funkcje rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 96 – 114). Warszawa: PWN.
 
15.
Winiarski, M. (2008). Wsparcie społeczne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom VII (s. 274). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top