PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Activities of Daily Support Centers for children and families (on the example of the activity of the Daily Support Center "Dziupla" in Biała Podlaska)
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-11
 
 
Final revision date: 2021-07-04
 
 
Acceptance date: 2021-07-05
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Corresponding author
Anetta Roszkowska   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):13-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: This article focuses on issues related to the functioning of day-care centres. At the beginning issues concerning the family and its functioning are raised. In the article the author also refers to her own experience in working with children. As an example of good practice will be presented the activity of the day-care centre "Dziupla" in Biała Podlaska. Material and methods: not applicable Results: not applicable Conclusions: The presented example of the day-care centre "Dziupla" shows the need for this kind of institution to function in the local environment. The institution achieves positive results of its work. Emphasizing the importance of education, it compensates for deficiencies in knowledge and skills. It contributes to the social and moral development of children. It shapes correct attitudes and socially acceptable behaviour. Attractive classes make children eager to attend the instytution. The "Dziupla" is an alternative to the street life and the unfavourable atmosphere of the home.
 
REFERENCES (15)
1.
Adamski, F. (2006). Rodzina. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V (s. 307). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
2.
Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Basak, A. (2011). Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie. Pedagogika Rodziny nr 1(3/4), s. 101 – 109. Pobrane z:. https://bazhum.muzhp.pl/media/..., [data dostępu 08.03.2021r.].
 
4.
Błasiak, A. (2010). Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 73 - 104). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
5.
Brenk, M. (2017). Placówki wsparcia dziennego. W: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc – wsparcie – ratownictwo: o optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, (s. 231 - 239). Poznań – Gniezno: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Dąbrowska – Jabłońska, I. (2005). Świetlica środowiskowa. W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (s. 219 - 226). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
7.
Jan Paweł II. (2005). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
8.
Janeczko, B. (2009). Nauczanie, wychowanie, profilaktyka. Zadania świetlicy środowiskowej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (s. 285 – 297). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
9.
Kawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 1, s. 12 – 16.
 
10.
Smolińska – Theiss, B. (2006). Rodzina dysfunkcyjna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V ( s. 330 – 331). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Sztaba, M. (2015). Portret polskiej rodziny w nauczaniu świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Pedagogiczne implikacje. W: A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Obudzić (nie) odkryty potencjał małżeństwa i rodziny (211 – 241). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
12.
Urząd Statystyczny w Lublinie (2020). Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2019r. Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl/opr..., [data dostępu 09.03.2021r.].
 
13.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Dz. U. 2020 r., poz. 821. Rozdział 3.(art. 18 – 28).
 
14.
Walęcka – Matyja, K. (2014). Rola i funkcje rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 96 – 114). Warszawa: PWN.
 
15.
Winiarski, M. (2008). Wsparcie społeczne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom VII (s. 274). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top