PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
System pieczy zastępczej w Polsce i na Słowacji. Analiza porównawcza
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Faculty of Arts,Department of Social Work, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic
 
 
Data nadesłania: 16-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-12-2023
 
 
Data akceptacji: 13-11-2023
 
 
Data publikacji: 19-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):227-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Problematyka dotycząca funkcjonowania systemu pieczy zastępczej wydaje się szczególnie istotna bowiem codziennie trafia do niego kilkoro dzieci, przy czym warto poddawać analizom regulacje przyjmowane przez inne kraje europejskie. Materiał i metody: Niniejsza publikacja ma stanowić próbę porównania rozwiązań przyjętych w Republice Słowackiej i w Polsce odnośnie systemu pieczy zastępczej. Analiza porównawcza powstała na podstawie dostępnych badań, regulacji prawnych oraz danych statystycznych. Wyniki: W jednym i drugim kraju mamy doczynienia z deinstytucjonalizacją czyli umieszczaniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w pierwszej kolejności w pieczy o charakterze rodzinnym. Przy czym system słowacki jest znacznie mniej rozbudowany jak system polski. Wnioski: Różnice między systemami widoczne są m.in. w wymogach stawianych opiekunom zastępczym, rodzajach finansowania a także długości pobytu pełnoletnich wychowanków w tym systemie.
 
REFERENCJE (12)
1.
Badora, S., Basiaga, J. (2014). O trudnych doświadczeniach podopiecznych zawodowych rodzin zastępczych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, vol 13 nr 4, s. 116-137.
 
2.
Gajewska, G. (2021). Troska o dziecko troską o jego opiekunów. Piecza zastępcza i adopcja w warunkach pandemii. Porównanie wyników sondaży 2021 i 2009. Roczniki Pedagogiczne, Tom 13(49), numer 4, s. 119-136, DOI: http://doi.org/10.18290/rped21....
 
3.
Kolankiewicz, M. (2022). Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa: Difin.
 
4.
Matejek, J. (2015). Rodzina zastępcza spokrewniona jako środowisko wychowawcze. Roczniki Pedagogiczne, t. 7(43), nr 4, s. 119-139, DOI: http:// dx.doi.org/ 10.18290/ rped. 2015.7(43). s. 4-8.
 
5.
Mikloško, J., Chovancová Bezáková, E. (2022). 20 rokov transformácie systému náhradnej starostlivosti na Slovensku. Bratislava: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
 
6.
Ruszkowska, M. (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa: CRZL.
 
7.
Ruszkowska, M. (2022). Instytucjonalna piecz zastępcza wobec zdolnych podopiecznych. Biała Podlaska: Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.
 
8.
Ruszkowska, M., Zmysłowska, M. (2023). Academic Functioning of Gifted Students in Foster Care. Journal of Modern Science, 51(2):506-527, DOI: https:// doi.org/ 10.13166/ jms/ 166470.
 
9.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887z późn. zm.
 
10.
Zákon č. č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
11.
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z.
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top