PL EN
REVIEW ARTICLE
The foster care system in Poland and Slovakia. A comparative analysis/study
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Faculty of Arts,Department of Social Work, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic
 
 
Submission date: 2023-10-16
 
 
Final revision date: 2023-12-19
 
 
Acceptance date: 2023-11-13
 
 
Publication date: 2023-12-19
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):227-238
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Problems concerning the functioning of the foster care system seem to be particularly significant due to the fact that several children are placed in it every day while it is worth analyzing the regulations adopted by other European countries. Material and methods: The present publication was written in order to compare the solutions adopted in both the Slovak Republic and Poland.The comparative analysis is based on available research, legal regulations and statistical data. Results: Both of the countries need to deal with the issue of deinstitutionalization, namely placing children from dysfunctional families in family care first. Slovakia has a far less developed system of foster care while Poland offers more solutions . Conclusions: The differences between the systems can be noticed, among other things, in regard to the requirements for foster caregivers, the types of financing and also the length of stay of adult foster children in the system.
 
REFERENCES (12)
1.
Badora, S., Basiaga, J. (2014). O trudnych doświadczeniach podopiecznych zawodowych rodzin zastępczych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, vol 13 nr 4, s. 116-137.
 
2.
Gajewska, G. (2021). Troska o dziecko troską o jego opiekunów. Piecza zastępcza i adopcja w warunkach pandemii. Porównanie wyników sondaży 2021 i 2009. Roczniki Pedagogiczne, Tom 13(49), numer 4, s. 119-136, DOI: http://doi.org/10.18290/rped21....
 
3.
Kolankiewicz, M. (2022). Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa: Difin.
 
4.
Matejek, J. (2015). Rodzina zastępcza spokrewniona jako środowisko wychowawcze. Roczniki Pedagogiczne, t. 7(43), nr 4, s. 119-139, DOI: http:// dx.doi.org/ 10.18290/ rped. 2015.7(43). s. 4-8.
 
5.
Mikloško, J., Chovancová Bezáková, E. (2022). 20 rokov transformácie systému náhradnej starostlivosti na Slovensku. Bratislava: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
 
6.
Ruszkowska, M. (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa: CRZL.
 
7.
Ruszkowska, M. (2022). Instytucjonalna piecz zastępcza wobec zdolnych podopiecznych. Biała Podlaska: Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.
 
8.
Ruszkowska, M., Zmysłowska, M. (2023). Academic Functioning of Gifted Students in Foster Care. Journal of Modern Science, 51(2):506-527, DOI: https:// doi.org/ 10.13166/ jms/ 166470.
 
9.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887z późn. zm.
 
10.
Zákon č. č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
11.
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z.
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top