PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Specificity and challenges in the work of the coordinator of family foster care. Recommendations for pedagogical practice.
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Uczelnia Korczaka, Polska
 
 
Submission date: 2024-02-01
 
 
Final revision date: 2024-03-06
 
 
Acceptance date: 2024-03-13
 
 
Publication date: 2024-04-24
 
 
Corresponding author
Paulina Broża   

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Uczelnia Korczaka, al. Sikorskiego 23, 10-088, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):235-248
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The author considers the specific nature of the work of a family coordinator; describes the challenges she has to face related to task-oriented working time, emotional work costs, and the lack of documentation templates. The considerations are conducted from a practitioner's point of view. Material and methods: Analysis of data contained in the SAOA report, the Act on family support and the foster care system, literature review Results: The profession of a family foster care coordinator has its own specificity, different from other helping professions. Challenges are related to task-oriented working time, employee turnover, emotional burden, lack of systematic training and supervision, as well as the lack of a valid documentation template. Conclusions: Templates of applicable documentation should be created, and the child assistance plan should be replaced with a family work plan; peer supervision should be introduced in the coordinators' workplace; the phenomenon of experienced people leaving their jobs should be minimized.
 
REFERENCES (13)
1.
Gebel, T., (2017). Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia” (Vol. 30, nr 4 (2017), s. 259-268), doi: 10.17951/j.2017.30.4.259.
 
2.
GUS: Piecza zastępcza w 2021 r. Dostęp internetowy: view.officeapps.live.com/ z dnia 10.12.2023 r.
 
3.
Heaton, J. A., (2005), Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
4.
Jaroszewska-Ignatowska, I. (2020). Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z Covid-19, Warszawa: Wolters kluwer.
 
5.
Klimek, M. (2012). Rodzicielstwo zastępcze jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. W: B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
6.
Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 
7.
Mickiewicz, K., Babska, A., Głogowska, K., Günther-Jabłońska, A. (2016). Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem. Praca Socjalna, 31(2), 165-188.
 
8.
NIK (2021) Raport: Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dostęp: id,24061,vp,26803.pdf (nik.gov.pl) z dn. 10.12.2023 r.
 
9.
Ruszkowska, M (2013). Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa.
 
10.
Seredyńska, A. (2013). Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela. Pedagogika społeczna nr 4, s. 99-112.
 
11.
Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej Dz.U.2016 poz. 2087.
 
12.
Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 
13.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top