PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Prosumer: the slow decline of the active Internet consumer?
 
More details
Hide details
1
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2023-12-27
 
 
Final revision date: 2024-02-29
 
 
Acceptance date: 2024-03-04
 
 
Publication date: 2024-04-24
 
 
Corresponding author
Anna Maria Kozłowska   

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Zakład Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiśniowa 41/48, 02-520, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):249-268
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: An Internet prosumer is a consumer who, thanks to technological development, has gained the functions of a producer of Internet resources. The aim of the article is to forecast of changes (decline) of modern internet prosumer. Material and methods: Critical analysis of the literature on the subject. Observation. Elements of the scenario method Results: Many assumed that access to new technologies would be a factor in the increase in the number of prosumers on the Internet. However, a creative approach to online content has become more important. It has become more important whether a person is able to develop an active approach to Internet content, rather than focusing on passively reproducing, duplicating and copying Internet resources. Conclusions: We are facing the real disappearance of the Internet prosumer. Moreover, we face an even greater challenge - maintaining our creativity in the face of the development of another technology, artificial intelligence.
 
REFERENCES (42)
1.
Baruk, A. (2017). Prosument jako aktywny uczestnik działań marketingowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (117), 123-136.
 
2.
Bobola, A.M. (2013). Prosument w opiniach polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (10 (59)), 55-63.
 
3.
Chawziuk, T. (1997). Co nam mówi Jean Baudrillard. Kultura Współczesna (1(13)), 29-44.
 
4.
Domańska, K. (2009). Kim jest prosument. Marketing w Praktyce (2). Pobrane z: www.marketing-news.pl/theme.php?art=856.
 
5.
Dymitruk, A. (2023). Jak pozostać oryginalnym w zalewie automatycznie generowanych treści. Pobrane z: https://marketingprzykawie.pl/....
 
6.
Dyrcz, U., Urbaś, J. (2023). Upadek internetowych autorytetów? – studium przypadku afery Pandora Gate (59-74). W: T. Roncáková (red.). Prominent – celebrita – outsider. Premeny mediálneho obrazu známych ludí vo verejnom priestore, Ružomberk: VERBUM.
 
7.
Filiciak, M. (2011). Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych. Przegląd Kulturoznawczy (9(1)), 65-76.
 
8.
Gach D. (2008), Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, E-Mentor (1 (23)). Pobrane z: https://www.e-mentor.edu.pl/mo....
 
9.
Gomez-Borja, M.A., Lorenzo-Romero, C., del-Pozo Ruiz, L. (2020). Open Innovation as a Business Entrepreneurship Strategy: The Consumer as Value Creator in Digital Ecosystems (201-231). W: Analyzing the Relationship between Innovation, Value Creation, and Entrepreneurship, Hershey: IGI Global.
 
10.
Herrman, M. (2009). Konsument przyszłości. Pobrane z: http://www.tnsglobal.pl/upload....
 
11.
internetSTANDARD (2008). Prosument, czyli aktywny konsument. Pobrane z: https://www.internetstandard.p....
 
12.
Innis, H. (2007). Nachylenie komunikacyjne. W: Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/ Piśmienność (9-32). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13.
Janiszewska, M. (2008). Nadchodzi era prosumenta. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/t....
 
14.
Kita, M. (2013). Wystąpienia: Polski dyskurs prywatności. Postscriptum Polonistyczne 1(11), 93-103.
 
15.
Klimas, P. (2019). Jak działa prawo własności intelektualnej? Co obejmuje? Pobrane z: https://jcjk.pl/jak-dziala-pra....
 
16.
Kononiuk, A. (2012). Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości. Organization and Management (2(151)), 33-48.
 
17.
Kozłowska, A. (2011). Nowy konsument–nowe formy reklamy. W: A. Zorska (red.). Chaos czy twórcza destrukcja. Ku nowym modelom w gospodarce i polityce (127-161). Warszawa: OW SGH.
 
18.
Krzysztofek, K. (2009). Zdekodowane kody. W: A. Maj, M. Derda-Nowakowski (red.). Kody McLuhana. Topografia nowych mediów (9-36). Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina.
 
19.
Lévy, P. (2005). Drugi potop. W: M. Hopfinger (red.). Nowe media w komunikacji społecznej w XX. wieku. Antologia (373-390). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 
20.
Maj, M., Wrzos, M. (2013). Internet jest obrzydliwie egalitarny. Pobrane z: https://zielonewiadomosci.pl/z....
 
21.
McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: WNT.
 
22.
Miczyńska-Kowalska, M. (2020). Rozwój prosumpcji energii elektrycznej na przykładzie gmin powiatu lubelskiego. W: A. Kasztelan, J. Hawlena (red.). Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (205-219). Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.
 
23.
Midura-Pietruszczak J. (2009). Kultura przenikania, Marketing przy kawie, nr 260. Pobrane z:http://www.marketing-news.pl/t....
 
24.
Murawska, A., Długosz, H. (2018). Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług, Handel wewnętrzny (4(375)), 241-251.
 
25.
Opach, S. (2021). Prosumpcja energii elektrycznej w domu wielorodzinnym w świetle możliwości technicznych i prawnych. Maszyny Elektryczne: Zeszyty Problemowe, 1(125), 41-46.
 
26.
Paczka, E. (2020). Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych. Przegląd Prawa i Administracji (120), 749-761.
 
27.
PARP (2023), Reklamowanie towarów i usług przez influencera w świetle prawa i rekomendacji UOKiK. Pobrane z: https://power.parp.gov.pl/comp....
 
28.
Polak, E. (1995). Spór o charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych. Cywilizacje w czasie i przestrzeni. Zeszyty Naukowe (1). Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
29.
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review (1-2(78)), 79-87.
 
30.
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2003). The New Frontier of Experience Innovation. MIT Sloan Management Review 4(44). Pobrane z: https://sloanreview.mit.edu/ar....
 
31.
Rieder K., Voß G.G. (2010). The Working Customer – An Emerging New Type of Consumer. Psychology of Everyday Activity (5(2)), 2-10.
 
32.
Ritzer, G. (1997). Mcdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.
 
33.
Rzeczypospolita Polska. Sejm. (2016). Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 925. Pobrane z: https://eli.gov.pl/eli/DU/2016....
 
34.
Rzewuska, A., Wolski, Ł. (2020). Współtworzenie produktów i usług przez współczesnego odbiorcę. Transformacje (1-2 (104-105)), 245-262.
 
35.
Strzelecki, A. (2015). Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych. W: M. Pańkowska (red.). Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania (162-179), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
36.
Szpunar, M. (2008). Globalizacja – ziszczenie wizji McLuhana. W: M.G. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Zeszyt nr 8, 171-182.
 
37.
Szpunar, M. (2018). Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów. Zeszyty prasoznawcze (2(234)), 191-200.
 
38.
Szuszkiewicz, A. (2023). Rozwój odpowiedzialnych wzorców konsumpcji jako stymulanta innowacji w marketingu dóbr i usług. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (188), 9-24. https://doi.org/10.33119/SIP.2....
 
39.
Tapscott, D., Williams, A. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: WAiP.
 
40.
Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 
41.
Wolny, R. (2013). Prosumpcja i prosument na rynku e-usług. Konsumpcja i Rozwój 1(4), 152-163.
 
42.
Żółtek, D. (2009). Prosument – konsument przyszłości. Pobrane z: http://www.e-prosument.eu/inde....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top