PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Internet access and the usability of personal computers by people with disabilities residing in rural areas
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):110-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject and aim of the article: Determining the accessibility and usability of personal computers and the Internet by people with disabilities residing in rural areas of Poland. Materials and methods: Survey conducted among 5000 people with disabilities residing in rural and urban-rural communes of Poland in the period from June 2010 to June 2011. Results: More than half of the respondents residing in rural areas do not use computers nor do they know how to use them. Over half of the respondents’ households do not have access to the Internet. Only 19.58% of people with disabilities who are unable to use computers would like to acquire such a skill. Conclusion: Due to the dynamic development of ICT technologies, including the Internet and social media, it is necessary to implement measures which will counteract digital exclusion of the disabled. These measures should be aimed at: improving the accessibility of people with disabilities to computer equipment and the Internet, increasing awareness of the benefits that the use of modern communication solutions may bring, and the need of this social group to learn how to use computer equipment.
 
REFERENCES (27)
1.
Andrzejewska, A., Bednarek, J. (red.). (2010). Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
2.
Barak, A., Sadovsky, Y. (2008). Internet use and personal empowerment of hearing-impaired adolescents. Computers in Human Behavior 24 (5) , 1802-1815.
 
3.
Belzyt, J.I., Kruszyńska, W. (2017). Osoby niepełnosprawne w sieci – emancypacyjny wymiar Internetu. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Nr 26/2017, 145-157.
 
4.
Byra, S. Parchomiuk, M. (2011). Satysfakcja z pracy zawodowej a przystosowanie do życia z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 2.
 
5.
Dejnaka, A. (2012). Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2012(3), 37-51.
 
6.
Foley, A., Ferri, B. A. (2012). Technology for people, not disabilities: ensuring access and inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs. 12(4), 192-200.
 
7.
Frąckiewicz, L. (red.). (2008). Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa: IPISS.
 
8.
Gąciarz, B., Ostrowska, A. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. IFiS PAN.
 
9.
Grześkowiak, U. (2010). Internet i niepełnosprawni w społeczeństwie informacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica nr 26.
 
10.
Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier. Komisja Europejska 15.11.2010.
 
11.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku. Dz.U. 25.10.2012. Poz. 1169.
 
12.
Kustosz, H. (2005). Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (s. 199). Warszawa-Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 
13.
Lazar, J., Jaeger, P. (2011). Reducing Barriers to Online Acces for People with Disabilities. Issues in Science and Technology, Volume XXVII Issue 2, winter 2011, 69-83.
 
14.
Magnuszewska-Otulak, G. (2009). Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
15.
Masłyk, T., Migaczewska, E. (2014). Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III/2014(12), 25- 39.
 
16.
Olejniczak, M. (2009). Postrzeganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich (s. 97). Biała Podlaska: Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
17.
Olszewski, S., Parys, K., Trojańska, M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 
18.
Piasecki, M. (2001). Telepraca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym, Telekomunikacja i techniki informacyjne 2/2001.
 
19.
Plichta, P. (2013). Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol 12 Nr 1, 121-138.
 
20.
Plichta, P. (2012). Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne implikacje. W: P. Plichta (red.), Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie (s. 69). Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
21.
Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 32, 310-320.
 
22.
Raport z badania „Niepełnosprawny w sieci”. Realizacja działania 1.4 SPO RZL, PFRON. Pobrane z : http://www.pfron.org.pl/ftp/do.... [dostęp: 3.01.2018].
 
23.
Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków.
 
24.
Włodarczyk, K. (2013). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych, Warszawa: Fundacja Aktywizacja.
 
25.
Wołosiuk, B. (2012). Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością. W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku (s. 238). Biała Podlaska: Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
26.
 
27.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top