PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z komputerów osobistych przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na obszarach wiejskich
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marek Kuźmicki   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):110-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Określenie dostępności oraz wykorzystania komputerów osobistych oraz Internetu przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące obszary wiejskie na terenie Polski. Materiały i metody: Badania ankietowe na próbie 5000 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce przeprowadzono w okresie od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku. Wyniki: Ponad połowa badanych zamieszkujących obszary wiejskie nie korzysta z komputera, ani nie potrafi go obsługiwać. Ponad połowa gospodarstw domowych respondentów nie posiada dostępu do Internetu. Tylko 19,58% osób z niepełnosprawnością, które nie potrafią obsługiwać komputera chciałoby nabyć taką umiejętność. Wnioski: W związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych w tym Internetu i Social Mediów konieczne są działania, które będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych. Powinny one dotyczyć poprawy dostępności osób z niepełnosprawnością do sprzętu komputerowego oraz Internetu, zwiększenia świadomości, jakie korzyści może przynieść korzystanie z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, a także potrzeb tej grupy społecznej do nauki obsługi sprzętu komputerowego.
 
REFERENCJE (27)
1.
Andrzejewska, A., Bednarek, J. (red.). (2010). Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
2.
Barak, A., Sadovsky, Y. (2008). Internet use and personal empowerment of hearing-impaired adolescents. Computers in Human Behavior 24 (5) , 1802-1815.
 
3.
Belzyt, J.I., Kruszyńska, W. (2017). Osoby niepełnosprawne w sieci – emancypacyjny wymiar Internetu. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Nr 26/2017, 145-157.
 
4.
Byra, S. Parchomiuk, M. (2011). Satysfakcja z pracy zawodowej a przystosowanie do życia z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 2.
 
5.
Dejnaka, A. (2012). Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2012(3), 37-51.
 
6.
Foley, A., Ferri, B. A. (2012). Technology for people, not disabilities: ensuring access and inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs. 12(4), 192-200.
 
7.
Frąckiewicz, L. (red.). (2008). Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa: IPISS.
 
8.
Gąciarz, B., Ostrowska, A. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. IFiS PAN.
 
9.
Grześkowiak, U. (2010). Internet i niepełnosprawni w społeczeństwie informacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica nr 26.
 
10.
Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier. Komisja Europejska 15.11.2010.
 
11.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku. Dz.U. 25.10.2012. Poz. 1169.
 
12.
Kustosz, H. (2005). Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (s. 199). Warszawa-Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 
13.
Lazar, J., Jaeger, P. (2011). Reducing Barriers to Online Acces for People with Disabilities. Issues in Science and Technology, Volume XXVII Issue 2, winter 2011, 69-83.
 
14.
Magnuszewska-Otulak, G. (2009). Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
15.
Masłyk, T., Migaczewska, E. (2014). Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III/2014(12), 25- 39.
 
16.
Olejniczak, M. (2009). Postrzeganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich (s. 97). Biała Podlaska: Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
17.
Olszewski, S., Parys, K., Trojańska, M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 
18.
Piasecki, M. (2001). Telepraca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym, Telekomunikacja i techniki informacyjne 2/2001.
 
19.
Plichta, P. (2013). Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol 12 Nr 1, 121-138.
 
20.
Plichta, P. (2012). Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne implikacje. W: P. Plichta (red.), Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie (s. 69). Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
21.
Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 32, 310-320.
 
22.
Raport z badania „Niepełnosprawny w sieci”. Realizacja działania 1.4 SPO RZL, PFRON. Pobrane z : http://www.pfron.org.pl/ftp/do.... [dostęp: 3.01.2018].
 
23.
Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków.
 
24.
Włodarczyk, K. (2013). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych, Warszawa: Fundacja Aktywizacja.
 
25.
Wołosiuk, B. (2012). Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością. W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku (s. 238). Biała Podlaska: Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
26.
 
27.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top