PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wartość pedagogii Bronisława Markiewicza w kontekście współczesnych wyzwań pedagogicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-01-2021
 
 
Data akceptacji: 14-01-2021
 
 
Data publikacji: 02-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Piotr Łuczyński   

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):64-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł ukazuje podstawowe założenia pedagogii jednego z wybitnych polskich pedagogów przełomu XIX i XX wieku – ks. Bronisława Markiewicza, którego myśl pedagogiczna również dzisiaj nie przestaje fascynować wielu pedagogów, czyniąc z nich mistrzów w dziedzinie wychowania. Tekst wskazuje na oryginalność założeń wychowawczych ks. Markiewicza, która wyraża się w iście nowatorskim sposobie wykorzystania tradycyjnych wartości jakimi są powściągliwość i praca. Autor zwraca również uwagę na potencjalną możliwość wykorzystania pedagogii ks. Markiewicza we współczesnej pracy pedagogicznej, gdyż stanowi ona niezwykle cenne „narzędzie” w procesie kształtowania u młodzieży osobowości dojrzałych i harmonijnych - dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Materiał i metody: Analiza materiałów źródłowych i opracowań. Wyniki: Wskazanie wartości pedagogii B. Markiewicza w odniesieniu do współczesnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski: Potrzeba upowszechniania wśród pedagogów myśli i działalności wychowawczej B. Markiewicza.
 
REFERENCJE (37)
1.
Adamski, F. (1999). Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka. W: I. Kraińska-Rogala (red.), Rodzina wspólnotą miłości (7-11). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
2.
Cekiera, Cz.(1991). Współczesne zagrożenia młodzieży i formy psychoprofilaktyki. W: E. Szczotoka, A. Liskowacka (red.), Ewangelizacja młodzieży. Program duszpasterski na rok 1991/92. (136-143). Katowice: Wydawnictwo Diecezjalne.
 
3.
Chavez Villanueva, P. (2008). Wychowujemy z sercem księdza Bosko. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
 
4.
Chávez Villanueva, P. (2013). Wzorem Księdza Bosko – wychowawcy ofiarujmy młodzieży Ewangelię radości stosując pedagogię dobrości. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
 
5.
Chudy, W. (2007). Społeczeństwo zakłamane. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
6.
Czeredrecka, B. (1988). Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
7.
Daszykowska, J. (2010). Style życia współczesnego człowieka. W: J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (163-177). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
8.
Dominian, J. (1988). Autorytet. Chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu – władzy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 
9.
Fromm, E. (2000). Mieć czy być?. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 
10.
Gizowski, M. (2013). Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna. W aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje-Nurty-Problemy. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 
11.
Gizowski, M., Knyżewski, K.(2017). Wybrane zagrożenia stanu bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
12.
Kiereś, B. (2015). U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
13.
Krawiec, J. (2004). Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 
14.
Kwieciński, Z. (1992). Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 
15.
Lalak, D., Pilch, T.(1999). Środowisko. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (297-299). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
16.
Łącki, S. (2019). Bł. Bronisław Markiewicz (1842-1912), https://adonai.pl/swieci/?id=8....
 
17.
Łuczak, H. (1981). Daj mi duszę. Biuletyn Salezjański Nostra, nr 1, s. 10-16.
 
18.
Łuczyński, A. (2018). Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
19.
Łuczyński, A.(2010). Autorytet rodziców a styl i jakość życia współczesnej rodziny. W: Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (143-160). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
20.
Maj, A. (2016). Wychowanie. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (1368-1380). Radom: Państwowe Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 
21.
Majka, R. (2012). Materiały Karola Górskiego dotyczące bł. Bronisława Markiewicza i wychowanków w zasobie Archiwuj Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 3, s. 201-214.
 
22.
Marek, Z. (2012). Wychowanie religijno-moralne. W: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania (21-38). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
23.
Markiewicz, B. (1911). Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej. T. 1. Miejsce Piastowe: Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”.
 
24.
Markiewicz, B. (1912). Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej. T. 2. Miejsce Piastowe: Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”.
 
25.
Meissner-Łozińska, J. (2004). Markiewicz Bronisław Bonawentura. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. (79-80). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
26.
Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
27.
Michułka, W. (1992). Ksiądz Bronisław Markiewicz. Marki-Struga-Miejsce Piastowe: Wydawnictwo „Michalineum”.
 
28.
Misiak, W. (1999). Proces społeczny. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (211-212). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
29.
Nagórny, J. (2008). Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (87-116). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
30.
Niewęgłowski, J. (2011). Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 
31.
Olbrycht, K. (2007). Aksjologia szkoły katolickiej. ETHOS, nr 75, s. 91-98.
 
32.
Rewera, M. (2010). Fragmentaryzacja i autonomia autorytetu. W: J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (114-133). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
33.
Spałek, A. (2005). Wybrane zagadnienia życia współczesnej młodzieży w aspekcie właściwej hierarchii wartości. W: W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice (360-372). Rzeszów-Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 
34.
Very, A. (1988). Wychowanie w rodzinie. W: M. Debesse, G. Mialaret (red.), Rozprawy o wychowaniu. T.1. (107-137). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
35.
Więckiewicz, B. (2011). Eurosieroty - cena emigracji. W: B. Więckiewicz (red.), Problemy eurosieroctwa. Wybrane zagadnienia (17-28). Stalowa Wola: Wydawnictwo. Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL.
 
36.
Wolny, B. (2007). Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma personalistyczna”. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością (783-796). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
37.
Wrońska, K. (2003). Kondycja współczesnej rodziny w kontekście przemian (kryzysu) autorytetu. Rocznik Pedagogiki Rodziny, t. 6, s. 121-129.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top