PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Myśl pedagogiczna bł.Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-07-2020
 
 
Data akceptacji: 29-07-2020
 
 
Data publikacji: 10-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Piotr Łuczyński   

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):1-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Integralne wychowanie dziecka według Edmunda Bojanowskiego wraz z nieodłączną od niego ideą ochrony dziecka jest wyrazem twórczych przemyśleń i poszukiwań tego wybitnego polskiego społecznika i myśliciela XIX wieku. Jego myśl pedagogiczna nie utraciła swej aktualności i również współcześnie stanowi ważny punkt odniesienia dla praktyki pedagogicznej. Tekst wskazuje na oryginalność systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego, który w swych podstawowych założeniach odwołuje się do natury, historii i religii i może zostać pomyślnie wykorzystany jako cenne narzędzie w procesie kształtowania u dzieci mocnych i harmonijnych osobowości. Materiał i metody: Wykorzystano literaturę źródłową i opracowania dotyczące koncepcji wychowania Edmunda Bojanowskiego. Wyniki: W przekonaniu E. Bojanowskiego "sukces wychowawczy" możną osiągnąć troszcząc się o integralny rozwój i wychowanie dziecka. Wnioski: Bez dobrze pojęty "ochrony" dziecka integralny rozwój i wychowanie dziecka jest znacznie utrudnione.
 
REFERENCJE (23)
1.
Adamski, F. (2005). Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia w człowieku wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne (9-19). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
2.
Gigilewicz, E., Opiela, M. L. (red.) . (2016) . Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. 1. Lublin: Prace Instytutu Leksykografii KUL 4.
 
3.
Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 
4.
Guz, T. (2007). W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie (255-270). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
Jan Paweł II. (1989). Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 
6.
Jan Paweł II. (1994). List do rodzin. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 
7.
Kaźmierczak, P. (2003) Personalistyczna koncepcja nauczania w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
8.
Kiereś, B. (2003). Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej (124-138). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Klimek, J. (2007). Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Pedagogika Katolicka, nr1a (specjalny), 2003-228.
 
10.
Krąpiec, M.A. (1998). Ja – człowiek. Lublin: TN KUL.
 
11.
Łuczyński, A. (2012). Przestrzeń społeczna współczesnych młodych. W: K. Stępień, B. Kiereś (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka (s. 51-78). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
12.
Magier, M. (2007). Kulturowy kontekst wychowania dziecka. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych (s. 99-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
13.
Możdżeń, S. (2003). Bojanowski Edmund. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s.417-418). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
14.
Nagórny J. (1998). Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
Nagórny, J. (2008). Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (87-116). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
16.
Nanni C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (65-76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Nowak, M. (1993).Wychowanie personalistyczne. Chrześcijanin w Świecie, nr 4 (23), s. 59-67.
 
18.
Opiela, M. L. (2019). Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Opiela, M. L. (red.). (2016). Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
20.
Osińska, N. (2016) . „Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego w Tuligłowach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W: A. Łuczyński, I. Gumińska-Sagan (red.), Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań (389-411). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
21.
Pokrywka, M. (2008). Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie. W: K. Jeżyna, T. Zadkowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (13-28). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
22.
Pyka, L. (1999). Profilaktyka społeczna (prewencja). W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (s.2015-216) . Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
23.
Rubacha, K.(2003). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 1, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top