PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Blessed Edmund Bojanowski's (1814-1871) pedagogical thought and the concept of integral child development and protection
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-07-28
 
 
Acceptance date: 2020-07-29
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Andrzej Piotr Łuczyński   

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):1-14
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article explores Edmund Bojanowski's idea of integral upbringing with its intrinsic idea of child protection. It is based on the analysis of creative thought and explorations of this 19th-century outstanding Polish social activist and thinker. His pedagogical thought keeps its relevance and nowadays remains an important reference point for pedagogical practice. The Author emphasises the originality of Edmund Bojanowski's upbringing system, which in its basic assumptions refers to nature, history and religion and can be successfully used as a valuable tool in the process of shaping strong and harmonious personalities in children. Material and methods: Source literature and studies on the concept of education of Edmund Bojanowski were used. Results: According to E. Bojanowski, "educational success" can be achieved by caring for the integral development and upbringing of the child. Conclusions: Without a well-understood "protection" of the child, the integral development and upbringing of the child is significantly hindered.
 
REFERENCES (23)
1.
Adamski, F. (2005). Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia w człowieku wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne (9-19). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
2.
Gigilewicz, E., Opiela, M. L. (red.) . (2016) . Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. 1. Lublin: Prace Instytutu Leksykografii KUL 4.
 
3.
Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 
4.
Guz, T. (2007). W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie (255-270). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
Jan Paweł II. (1989). Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 
6.
Jan Paweł II. (1994). List do rodzin. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 
7.
Kaźmierczak, P. (2003) Personalistyczna koncepcja nauczania w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
8.
Kiereś, B. (2003). Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej (124-138). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Klimek, J. (2007). Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Pedagogika Katolicka, nr1a (specjalny), 2003-228.
 
10.
Krąpiec, M.A. (1998). Ja – człowiek. Lublin: TN KUL.
 
11.
Łuczyński, A. (2012). Przestrzeń społeczna współczesnych młodych. W: K. Stępień, B. Kiereś (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka (s. 51-78). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
12.
Magier, M. (2007). Kulturowy kontekst wychowania dziecka. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych (s. 99-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
13.
Możdżeń, S. (2003). Bojanowski Edmund. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s.417-418). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
14.
Nagórny J. (1998). Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
Nagórny, J. (2008). Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (87-116). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
16.
Nanni C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (65-76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Nowak, M. (1993).Wychowanie personalistyczne. Chrześcijanin w Świecie, nr 4 (23), s. 59-67.
 
18.
Opiela, M. L. (2019). Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Opiela, M. L. (red.). (2016). Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
20.
Osińska, N. (2016) . „Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego w Tuligłowach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W: A. Łuczyński, I. Gumińska-Sagan (red.), Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań (389-411). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
21.
Pokrywka, M. (2008). Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie. W: K. Jeżyna, T. Zadkowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (13-28). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
22.
Pyka, L. (1999). Profilaktyka społeczna (prewencja). W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (s.2015-216) . Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
23.
Rubacha, K.(2003). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 1, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top