PL EN
HISTORICAL AND CONTEMPORARY DIMENSION OF THE HOMELESSNESS PHENOMENON IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):3-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of homelessness is a difficult social issue. It does not exclude – as it was the case in the past and as it still is nowadays – the societies in which apart from prosperity there is also poverty. The problem of homelessness among social problems is conditioned not only by the difficult to characterise quantitative parameters, but also by the dynamism of the phenomenon, social attitude and constantly recorded changes in the structure of the homeless population. The article shows some of the more important solutions in the form of welfare assistance for the homeless and the poor, which have developed throughout the centuries in Poland. Furthermore, it brings nearer the range of needs of the homeless, the causes of being excluded from the social and professional activity in the context of transformation and changing social, economical and political conditions in Poland.
 
REFERENCES (10)
1.
Andrzejewski, M. (1983), Bezdomni urzędnicy, czyli tęsknota za Birnbaunem, „Ład”, nr 17, s. 5.
 
2.
Chrapkowska-Zielińska, A. (1996), Pomoc bezdomnym, „Opieka, Wychowanie, Terapia", nr 3, s. 37.
 
3.
Dola, K. (1968), Szpitale średniowieczne Śląska, „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego", nr l, Śląsk Opolski, s. 239.
 
4.
Dola, K. (1979), Opieka społeczna Kościoła, W: B. Kumar, Z. Obertyński (red.), Historia Kościoła w Polsce, 1.1, cz. l, wyd. II, Wyd. Pallottinum, Poznań, Warszawa, s. 435.
 
5.
Indulski, J. Kleczkowski, W. Lwowski, J. (1984), Organizacja ochrony zdrowia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, s. 21-22.
 
6.
Porowski, M. (1995) Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 440.
 
7.
Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr116/2002, Kwestia bezdomności w programie działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w latach 1994-2001, Warszawa, lipiec 2002, s. 3-4.
 
8.
Śledzianowski, J. (1995), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność, Rubikon, Wrocław, s. 31.
 
9.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., Dz. U z 1998 r., nr 64, poz. 414, art. 21. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 z późn. zm.
 
10.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U. Nr 92, póz. 726.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top