PL EN
MEDIA LITERACY – THE CHALLENGE AND NEED FOR THE XXI CENTURY
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):11-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to analyze the assumptions and trends of media literacy in the information society, as proposed by the European Commission. The method of analysis and interpretation has been used. After a preliminary discussion of terminology, the media literacy has been defined as media and reputation authority and a critical attitude towards the media. There are quoted legal basis recommending the ability to use mass media (including the Directive on Audiovisual Media Services – 11/12/2007 and the Commission Recommendations of 2007 and 2009: A European approach to media literacy in the digital environment). There are presented "good practices". The article focuses mainly on three areas. Media literacy in the following areas: commercial communications, audiovisual works, and online content. There are compared the implementation of these recommendations in the EU Member States. The article ends with summary conclusions. If we want to have the educated, conscious society, we must invest in the development of media literacy, understood not only as a capacity for critical use of media, but also the ability to create, search, use and value different information. This knowledge and skills are the best safeguard against digital crime. "Media literacy is now so essential for full civic participation as reading and writing literacy was in the early nineteenth century" (Viviane Reding).
 
REFERENCES (49)
1.
Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych, Dz.U. L 33 z 06.02.1999.
 
2.
Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007), Dz.U. L 327 z 24.11.2006.
 
3.
Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 roku o audiowizualnych usługach medialnych, zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dz.U. L 332 z 18.12.2007.
 
4.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, Warszawa 2005, http://www.krrit.gov.pl/dokume..., (25 sierpnia 2007).
 
5.
Rekomendacja Rady nr 98/560 z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych przez promowanie rozwiązań krajowych zmierzających do osiągnięcia porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony małoletnich i godności ludzkiej, Dz.U. L 270 z 07.10.1998.
 
6.
Report on the results of the public consultation on media literacy-2007, http://www.ec.europa.eu/avpoli..., (10 stycznia 2009).
 
7.
Rezolucja Parlament Europejski 2005/2212(INI) z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przejścia z nadawania analogowego do cyfrowego.
 
8.
Zalecenie Komisji COM(2009)6464 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy, Dz.U. L 227 z 29.8.2009.
 
9.
Zalecenie Komisji COM(2007)0409 do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wzmacnianie rynku wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej.
 
10.
Zalecenie Komisji COM(2007)1970 z dnia 20 grudnia 2007 roku: Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym.
 
11.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/952/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, Dz.L 378 z 27.12.2006.
 
12.
Agebäck A. K. (2007), Programy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w internecie – podejście szwedzkie. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 16-17.10.2007r., http://www.saferinternet.pl/im..., (5 września 2008).
 
13.
Bezpieczny internet dla dzieci i młodzieży, www.sieciaki.pl, (30 września 2009).
 
14.
Braun-Gałkowska M. (2000), Pedagogika mediów potrzebą szkoły XXI wieku. J. Detka (red.), Pedagogika mediów. KRRT, Kielce, s. 21-24.
 
15.
Broszury o metodach bezpiecznego korzystania z internetu rozdawane przy zakupie nowego komputera, http://www.saferinternet.pl/bi..., (9 stycznia 2009).
 
16.
Busch M., Program Komisji Europejskiej Safer Internet. Wykład wygłoszony w dniu 29.09.2009 roku podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa 29-30.09.2009 r., http://konferencja.saferintern..., (5 listopada 2009).
 
17.
Community Media Network, http://www.cmn.ie, (11 maja 2009).
 
18.
Danish Film Institute, http://www.dfi.dk/filmx, (11 maja 2009).
 
19.
eContentplus Programme (2005 – 2008), http://www.econtentplus.net/da..., (20 maja 2009).
 
20.
Fileccia M., Rola nauczycieli w edukacji dzieci na rzecz bezpieczeństwa on-line. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (1 marca 2008).
 
21.
Godzic W., Drzał-Sierocka A. (2009), Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989 – 2008. Raport, http://www.kongreskultury.pl/i..., (29 lipca 2009).
 
22.
Gos L., Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (1 grudnia 2008).
 
23.
Gruchoła M. (2003), Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej, Wyd. KUL, Lublin.
 
24.
Grygoriva M. (2008), Doświadczenie międzynarodowej Szkoły Równych Szans w pracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie na Ukrainie. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (2 grudnia 2008).
 
25.
 
26.
 
27.
http://www.netsmartz.org, (2 listopada 2009).
 
28.
Isohookana-Asunmaa T., Raport Komitetu Kultury i Edukacji Rady Europy: Edukacja Medialna, http://www.stars.coe.fr, (11 czerwca 2000).
 
29.
Kodeksy dobrej praktyki, http://www.inhope.org/doc/inho..., (6 lutego 2009).
 
30.
Komisja Europejska: trzeba poprawić umiejętności korzystania z mediów, http://wirtualnemedia.pl/docum..., (8 marca 2006).
 
31.
Komisja przygotowuje się na nowe wyzwanie dla społeczeństwa informacyjnego: umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, http://europa.eu/rapid/pressRe..., [20.08.2009].
 
32.
Woźniak A. (2008), Komunikat Komisji w sprawie udostępniania cyfrowych wersji dzieł europejskich, „Przegląd Międzynarodowy KRRT”, nr 8, s. 1, http://www.krrit.gov.pl/bip/Po..., (8 sierpnia 2009).
 
33.
Laouris Y. (2008), Oferta edukacyjna projektu CyberEthics. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (1 marca 2009).
 
34.
Media Literacy, http://www.ec.europa.eu/avpoli..., (9 stycznia 2009).
 
35.
National Grid for Learning, http://www.ngfl.gov.uk, (9 listopada 2009).
 
36.
Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier-PEGI, www.pegi.info, (4 września 2009).
 
37.
Ostatni konkurs programu eContentplu, http://www.publicstandard.pl/n..., (20 lipca 2009).
 
38.
Richardson J. (2009), Czym są kompetencje medialne? Referat wygłoszony 30.09.2009 r., podczas III Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa 29-30.09.2009 r., http://konferencja.saferintern..., (5 listopada 2009).
 
39.
Richardson J., INSAFE – międzysektorowe podejście do bezpieczeństwa w internecie. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; Warszawa 18-19.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/im..., (3 października 2009).
 
40.
Safety Education Program, www.isafe.org, (2 listopada 2009).
 
41.
Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznej w zakresie umiejętności korzystania z mediów, http://www.ec.europa.eu/avpoli..., (9 stycznia 2009).
 
42.
Waglowski P., Edukacja medialna w Europie, http://prawo.vagla.pl/node/861..., (21 sierpnia 2009).
 
43.
Wojtasik Ł., Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie, http://www.fdn.pl, (11 stycznia 2009).
 
44.
Wrzesień A. (2005), Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie. „Dziecko Krzywdzone”, t. 13, s. 78-85.
 
45.
www.FragFinn.de, (2 listopada 2009).
 
46.
www.pbskids.org, (2 listopada 2009).
 
47.
www.saftonline.no, (2 listopada 2009).
 
48.
www.TeachToday.eu, (2 listopada 2009).
 
49.
Wyszukiwarka przyjazna dzieciom, http://www.wirtualnemedia.pl/a..., (3 grudnia 2007).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top