PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wpływ programu "Rodzina 500+" na deprywację materialną dzieci w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Filozofii Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-03-2020
 
 
Data akceptacji: 24-04-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Damian Liszatyński   

Katedra Filozofii Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):44-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Cel pracy. W artykule zbadano wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na deprywację materialną dzieci w Polsce. Materiał i metody: W artykule posłużono się metodą analizy statystycznej. Materiałem badawczym były dane statystyczne z bazy Eurostat, dotyczące deprywacji materialnej i pogłębionej deprywacji materialnej wśród rodzin z dziećmi. Wyniki: Badania wykazały istotny spadek wskaźników deprywacji materialnej wśród grup docelowych programu wsparcia, czyli ubogich rodzin wielodzietnych. Nieco mniejszy spadek wskaźników deprywacji materialnej dotyczył osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin z jednym dzieckiem i dwójką dzieci. Polska dokonała znaczącego postępu w redukcji wskaźników deprywacji materialnej wśród dzieci, na tle innych państw UE. Wnioski: Program jest skuteczny tam, gdzie następuje kumulacja świadczenia, ze względu na liczbę dzieci w gospodarstwie domowym. Natomiast tam, gdzie taki efekt nie występuje, czyli w rodzinach z jednym dzieckiem lub u osób samotnie wychowujących dzieci, oddziałuje słabiej. Nowa wersja programu, bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, może zmienić tę sytuację.
 
REFERENCJE (27)
1.
Atkinson A.B., Guio A.-C., Marlier E. (Eds.) (2017). Monitoring social inclusion in Eu-rope. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
2.
Becker-Pestka D., Kubiński G, Łojko M. (2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 
3.
Brzeziński M., Najsztub M. (2017), The impact of „Family 500+” programme on house-hold incomes, poverty and inequality. Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 16-25.
 
4.
European Commision. (2010). Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inc-lusive growth, Brussels, Com (2010) 2020.
 
5.
Franielczyk A. (2018). Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 528, 68-75. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
6.
Gajewicz, M. (2018). Dwa lata z programem „Rodzina 500+” – ocena oraz uwarunko-wania ekonomiczne programu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu (528), 76-87. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
7.
Gasz M. (2018). Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 528, 88-101.https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
8.
Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 
9.
Golinowska S., Sowa-Kofta A. (2017). Combating Poverty Through Family Cash Bene-fits. On the first results of the Program “Family 500 +”, in Poland, Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 7-13.
 
10.
Gromada A. (2018). Czemu służy program Rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 231-244. https://doi.org/10.14746/rpeis....
 
11.
Gromada A. (2017). Rodzina 500+ jako polityka publiczna. Seria Analizy: polityka spo-łeczna, ekonomia, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 1-23.
 
12.
Guio A-C. (2005). Material deprivation in the EU, Eurostat Statistics in Focus, 21/05, 1-11.
 
13.
Guio A.-C., Gordon D., Marlier E. (Eds.) (2012). Measuring material deprivation in the EU: Indicators for the whole population and child-specific indicators. Luxembourg: Pu-blications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/33598.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny (2013). Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
16.
Komisja Europejska (2013). Zalecenia Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji (2013/112/UE).
 
17.
Krawczyk M. (2019). Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demogra-ficznej państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-cach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 47 (120), 57-62.
 
18.
Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J. (2019). „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian, Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 
19.
Najwyższa Izba Kontroli (2019). Realizacja programu „Rodzina 500 plus”, informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 90/2019/P/18/065/LGD.
 
20.
Ocena skutków regulacji do projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy-chowywaniu dzieci z dnia 26 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/... (dostęp: 23.02.2020).
 
21.
Rosati D. (red.). (2009). Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, War-szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 
22.
Ruzik-Sierdzińska, A. (2018). Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+. Studia z Polityki Publicznej, nr 1(17), 63-75. https://doi.org/10.33119/KSzPP....
 
23.
Szarfenberg R. (2017). Effect of Child Care Benefit (500+) on Poverty Based on Micro-simulation. Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 25-31.
 
24.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. z 2016 r. poz. 195.
 
25.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywa-niu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 924.
 
26.
Uzasadnienie do Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/... (dostęp: 23.02.2020).
 
27.
Wyjaśnienia dot. kosztów obsługi w programie Rodzina 500+ (2019). Ministerstwo Ro-dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rodzina... (dostęp: 23.02.2020).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top