PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Impact of the "Family 500+" program on material deprivation of children in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Filozofii Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-06
 
 
Acceptance date: 2020-04-24
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Damian Liszatyński   

Katedra Filozofii Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):44-57
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Purpose of the work. The article examines the impact of the government program "Family 500+" on the material deprivation of children in Poland. Material and methods: The article uses the method of statistical analysis. The research material was statistical data from the Eurostat database. Results: Studies have shown a significant decline in indicators of material deprivation among target groups support program, i.e. poor families with many children. A slightly smaller decrease in material deprivation rates concerned single parents, families with one child and two children. Poland has made significant progress in reducing material deprivation rates among children, compared to other EU countries. Conclusions: The program is effective where accumulation of benefits occurs because of the number of children in the household. However, where such an effect does not occur, i.e. in families with one child or in single-parent families, it has a smaller impact. The new version of the program can change this situation.
 
REFERENCES (27)
1.
Atkinson A.B., Guio A.-C., Marlier E. (Eds.) (2017). Monitoring social inclusion in Eu-rope. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
2.
Becker-Pestka D., Kubiński G, Łojko M. (2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 
3.
Brzeziński M., Najsztub M. (2017), The impact of „Family 500+” programme on house-hold incomes, poverty and inequality. Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 16-25.
 
4.
European Commision. (2010). Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inc-lusive growth, Brussels, Com (2010) 2020.
 
5.
Franielczyk A. (2018). Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 528, 68-75. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
6.
Gajewicz, M. (2018). Dwa lata z programem „Rodzina 500+” – ocena oraz uwarunko-wania ekonomiczne programu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu (528), 76-87. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
7.
Gasz M. (2018). Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 528, 88-101.https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
8.
Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 
9.
Golinowska S., Sowa-Kofta A. (2017). Combating Poverty Through Family Cash Bene-fits. On the first results of the Program “Family 500 +”, in Poland, Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 7-13.
 
10.
Gromada A. (2018). Czemu służy program Rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 231-244. https://doi.org/10.14746/rpeis....
 
11.
Gromada A. (2017). Rodzina 500+ jako polityka publiczna. Seria Analizy: polityka spo-łeczna, ekonomia, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 1-23.
 
12.
Guio A-C. (2005). Material deprivation in the EU, Eurostat Statistics in Focus, 21/05, 1-11.
 
13.
Guio A.-C., Gordon D., Marlier E. (Eds.) (2012). Measuring material deprivation in the EU: Indicators for the whole population and child-specific indicators. Luxembourg: Pu-blications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/33598.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny (2013). Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
16.
Komisja Europejska (2013). Zalecenia Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji (2013/112/UE).
 
17.
Krawczyk M. (2019). Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demogra-ficznej państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-cach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 47 (120), 57-62.
 
18.
Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J. (2019). „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian, Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 
19.
Najwyższa Izba Kontroli (2019). Realizacja programu „Rodzina 500 plus”, informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 90/2019/P/18/065/LGD.
 
20.
Ocena skutków regulacji do projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy-chowywaniu dzieci z dnia 26 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/... (dostęp: 23.02.2020).
 
21.
Rosati D. (red.). (2009). Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, War-szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 
22.
Ruzik-Sierdzińska, A. (2018). Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+. Studia z Polityki Publicznej, nr 1(17), 63-75. https://doi.org/10.33119/KSzPP....
 
23.
Szarfenberg R. (2017). Effect of Child Care Benefit (500+) on Poverty Based on Micro-simulation. Polityka Społeczna, nr 1 ENG, 25-31.
 
24.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. z 2016 r. poz. 195.
 
25.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywa-niu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 924.
 
26.
Uzasadnienie do Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/... (dostęp: 23.02.2020).
 
27.
Wyjaśnienia dot. kosztów obsługi w programie Rodzina 500+ (2019). Ministerstwo Ro-dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rodzina... (dostęp: 23.02.2020).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top